مشخصات کتاب

افتخار صحبت و همراهی با رسول الله ص
تأليف

شيخ صالح درويش


ترجمه:

عبدالله حیدری