قرعه کشـى

به نظر مى رسد که قرعه کشى شرعاً اشکالى نداشته باشد و برخلاف عقل نیز نمى باشد. فرض بفرمایید فروشنده اى صد عدد کیف داشته باشد و هم زمان دویست نفر مشترى. اگر قرعه کشى کند و به آن صد نفرى که قرعه به نامشان افتاده کیف ها را بفروشد ظاهراً اشکالى ندارد البته آن قرعه کشى که در زمان طاغوت رایج بود که دو تومان مى دادند و بلیط بخت آزمایى مى خریدند و احیاناً مبلغى برنده مى شدند قمار بود و گناه بزرگى بود.

حال، این سؤال مطرح مى شود که آیا در قرعه کشى، خداوند مى تواند قرعه را به نام شخص معینى قرار دهد؟

جواب این است که خداوند بر هر کارى قادر است و در آیه ۴۴ سوره آل عمران مشاهده مى نماییم که در قرعه-اى که براى تعیین کفیل براى مریم انداختند خداوند اراده نموده که قرعه به نام زکریا بیفتد.

همچنین در آیه ۱۴۱ سوره الصافات مشاهده مى نماییم که در قرعه اى که یونس در کشتى مى اندازد قرعه به نام او مى افتد و یقیناً افتادن قرعه به نام او به خواست خداوند بوده است زیرا او باید تنبیه مى شده و مدتى در شکم ماهى مى مانده است. ولى در قرعه و یا استخاره نمى توانیم بگوییم که چون خدا بر هر چیزى قادر است ما هم دعا مى-کنیم که قرعه و یا استخاره با قرآن و یا تسبیح و نظایر آن را آن گونه بیاورد که صلاح ما، در آن است زیرا خداوند در هیچ جا نفرموده که اگر راه زندگیتان را از این طریق بخواهید به دست آورید شما را یارى مى کنم بلکه مشاهده نمودیم که «ازلام» که یک نوع استخاره در زمان جاهلیت بوده در قرآن نهى شده است. حضرت موسى عصایش را انداخت و به اذن خدا اژدها شد، حال ما نمى توانیم ادعا کنیم که با درخواست از خدا مى خواهیم که اگر عصایمان را بیندازیم اژدها شود.

محمّد (ج)، در جنگ بدر، مشتى خاک به سوى دشمن پرتاب نمود در نتیجه به اذن خداوند گرد و غبار عظیمى ایجاد شد. ما نمى توانیم ادعا نماییم که اگر خاکى را به سوى دشمن پرتاب نماییم گرد و غبار عظیمى ایجاد مى شود. و به وجود آمدن گرد و غبار به وسیله پرتاب خاک به سوى دشمن یک بار انجام شده که خداوند در قرآن در این باره مى فرماید:

﴿وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ [الأنفال: ٧۱].

پس ما نمى توانیم بگوییم که چون اراده خدا تعلق گرفته است بر این که قرعه به نام زکریا که پیامبر است بیفتد و یا قرعه به نام یونس که پیامبر است بیفتد پس ما هم اگر دعا کنیم و استخاره کنیم خداوند راه را به ما نشان مى دهد، مضاعف بر این که در هیچ آیه از قرآن گفته نشده که به وسیله استخاره با قرآن و یا تسبیح و نظایر آن خدا راه را به شما نشان مى دهد بلکه چنان چه مشاهده نمودید در قرآن از استخاره نمودن (ازلام) نهى نموده و آن را عملى شیطانى دانسته است.