صفحه نخست عقاید (کلام) اسلام ناب نظر آقاى دستغیب درباره استخاره:

نظر آقاى دستغیب درباره استخاره:

ما، در چند صفحه قبل داستانى از کتاب «استعاذه» نوشته ى آقای دستغیب که از علماى شیعه است را درباره استخاره آوردیم. همچنین وى در صفحه ۱۴۶ کتابش درباره استخاره نوشته است:

«چقدر عادت زشتى مسلمانان پیدا کرده اند؟ فلانی مى خواهد معامله بکند استخاره مى کند که اگر منفعت فراوانی مى برد خوب بیاید. این که استخاره نشد».

در صفحه۱۵۰ کتاب استعاذه نوشته است:

«بعضى از استخاره ها و فال گرفتن ها به قرآن غلط است اینها آتیه بینى است مثلاً زنى مى خواهد دخترش را شوهر دهد استخاره مى کند ببیند پیش آمدش چه مى شود؟ درب خانه فلان آقا مى رود مى گوید بد است دلش آرام نمى گیرد جاى دیگر مى رود مى گوید خوب است آن وقت مى گوید این چه جور مى شود یکى مى گوید خوب، دیگرى مى گوید بد؟ اصلاً کدام روایت به تو دستور داده که این کار را بکنى؟».

در صفحه ۱۵۸ نوشته است:

«آنچه در زمان ما مرسوم است که بالاى قرآن ها خوب و یا بد مى نویسند و یا نزد عالمى مى آیند که براى ما استخاره کن، علامه مجلسى می فرماید: «براى نمونه ما یک روایتى نداریم که یک نفر از شیعیان خدمت امام آمده باشد که آقا براى من با قرآن استخاره کنید، اصلاً بنا نبوده این کار را بکنند».

آقاى دستغیب در صفحه ٧۰ نوشته است:

«هنگام امتحان مدارس که مى شود مکرر جوان هایى مى آیند که آقا یک استخاره بگیرید ببینید قبول مى شویم یا نه؟ اجمالاً آنچه در شرع است مى گویم شما هم به غائبین برسانید این راه غلط را ترک کنید و دین را با خرافات آلوده نکنید».

نمونه هایى از نوشته آقاى دستغیب در کتاب «استعاذه» را مشاهده نمودید. متأسفانه آقاى دستغیب در کتاب «استعاذه» به نقد صحیح استخاره نپرداخته و به اصطلاح یکى به نعل زده یکى به میخ، که ما، در این نوشتار آن قسمت از نوشته او را که صحیح بود آوردیم.