امـامت

امامت به معنى رهبرى و پیشوایى است و در قرآن مجید به امامت پیغمبران و غیر پیغمبران اشاره شده است که به ذکر آن مى پردازیم.