مشخصات کتاب

منشور حقوق زن و وظايف وی در اسلام
ترتيب دهنده:

د. ابراهیم ناصر


مترجم:

قریب الله «مطیع»