شروط لا إله إلاَّ الله:

۱- دانستن معنای آن بطور نفى و اثبات.

یعنی (لا إله) نفی تمام أنواع عبادت از غیر خدا.

و (إلاَّ الله) اثبات تمام أنواع عبادت برای خدای یگانه.

۲- یقین: و آنهم عبارتست از اینکه: علم و یقین کامل به آن داشته باشیم، علمى که در آن شک و تردیدی وجود نداشته باشد.

۳- إخلاص: همان إخلاصى که مخالف شرک است.

۴- راست: همان راستی که با دروغ منافات دارد و مانع از نفاق مى‌شود.

۵- دوست داشتن این کلمه و آنچه بر آن دلالت دارد و خوشحال بودن به إسلام و توحید.

۶- تسلیم شدن به حقوق آن، و آنهم انجام عمل‌های واجب بطور خالص برای خدا و طلب رضای او.

٧- قبولی که منافی و مخالف به رد کردن آن مى‌باشد.