أصل دين مبين إسلام و أساس آن دو چيز است:

۱- أمر به عبادت و پرستش خداى یکتا و بى‌همتا، وادار کردن بر آن، و دوستى و خیر خواهی در آن، و کافر دانستن کسى که این دین را ترک و مخالفت آن کند.

۲- برحذر داشتن از شرک در عبادت خدا، و شدت نکیر و مخالفت در آن، و دشمن دانستن کسى که این عمل را انجام مى‌ دهد، و کافر دانستن کسانى که شرک مى‌ورزند.