مشخصات کتاب

واجباتی که بر هر مسلمان مرد و زن دانستن آن ضروری است
تأليف:

عبدالله بن إبراهیم القرعاوی


مترجم:

اسحاق دبیری