وفات سعدس

هفتاد وچند سال از عمر سعد می‌گذشت تا اینکه در سال پنجاه وهفت هجری به دیار باقی شتافت وجان به جان آفرین تسلیم نمود و در مسجد پیامبر ج بر او نماز خوانده شد. او وصیت کرده بود تا او را در جبه ای پشمی کفن کنند و گفت: من در جنگ بدر همین جبه را پوشیده بودم وبا مشرکین می‌جنگیدم و این را برای چنین روزی مخفی نگاه داشته‌ام.

خداوند از سعد و از تمام یاران پیامبر ج راضی وخشنود باد.