طلحه مجاهد

طلحه در میدان جهاد در راه خدا شرکت می‌جست. در غزوه بدر پیامبرج به طلحه دستور داد تا همراه سعید بن زید به راه شام بروند و اخبار کاروان‌های قریش را بیاورند. طلحه وسعید لشکر خود را در منطقه حورا مستقر کردند. اما متوجه شدند که کاروان قریش از شام به سوی مکه، از راهی دیگر حرکت کرده است. آن‌ها به مدینه بازگشتند و دیدند که پیامبر ج از مدینه بیرون رفته و در بدر با کفار جنگیده و بر آن‌ها پیروز شده است. طلحه وسعید از اینکه موفق به شرکت در جنگ نشده بودند متاسف شدند پیامبر ج متوجه شد که آن‌ها از اینکه از جنگ بدر باز مانده‌اند، ناراحت‌اند. بنابر این برای تسکین خاطر شان به اندازه مجاهدین به آن‌ها از غنیمت داد.