زبیر بن عوامس [۳۶]

«هر پیامبری در بهشت یاری دارد و تو ای زبیر یار منی».

پیامبر ج

[۳۶] منابع سیرت زبیر عبارتند از: ‌الاصابة ابن حجر ج ۴ ص ۸، الاستیعاب ج ۳، الریاض النضرة فی ناقب العشرة، سیره ابن هشام، سیر اعلام النبلاء ج ۲ ترجمه اسماء، طبقات ابن سعد ج ۳، صحیح بخاری، صحیح مسلم.