عمر بن خطابس [۱۲]

«بار خدایا! هریک از این دومرد، ابوجهل و عمر بن الخطاب را بیشتر دوست داری اسلام را به وسیله او کمک کن»

پیامبر ج [۱۳].

[۱۲] منابع سیرت عمر: الریاض النضرة، محب طبری، تاریخ الخلفاء سیوطی، سیر اعلام النبلاء، صحیح بخاری وصحیح مسلم و کتاب‌های دیگر حدیث، سیره ابن هشام، العقد الفرید از ابن عبد ربه. [۱۳] ترمذی، کتاب المناقب، عمربن الخطاب حدیث شماره ۳۶۸۱.