مشخصات کتاب

ده یار بهشتی




تأليف:

عبدالمنعم هاشمی


مترجم:

محمد گل گمشادزهی