صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت توحید ب) شرک، لانه‌ی خرافات

ب) شرک، لانه‌ی خرافات

شرک لانه‌ی خرافات و باور‌های باطل است. زیرا کسی که ستارگان و جنّ و شبح‌ها و ارواح و ... را در امور هستی مؤثر می‌داند،‌ عقل خود را برای پذیرش خرافات و تصدیق هر دجّال دروغ‌پرداز مهیا می‌کند. به همین دلیل، باور‌های باطل ساحران و پیشگویان و منجمین که ادعای دانستن غیب و ارتباط با نیرو‌های مخفی را دارند، همانند اجناس بی‌ارزش در جامعه جاهلی رواج می‌یابد. از طرف دیگر در چنین جامعه‌هایی بی‌توجهی به اسباب و قوانین عادی و جاری هستی‌گسترش یافته و مردمِ چنین جامعه‌هایی بیشتر از تعویذ و افسون و جادو و سحر استفاده می‌کنند.