صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت توحید مفاسد و زیان‌های شرک

مفاسد و زیان‌های شرک

شرک دارای مفاسد و زیان‌‌های بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌هاست.