آثار توحید در زندگی

به راستی‌که توحید خالص و پاکیزه از شرک و آلودگی‌‌های آن اگر در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها به انجام رسد، خوشایندترین نتایج و سودمندترین آثار را به همراه می‌آورد.

از جمله آثار و نتایج توحید: