صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت توحید اسلام راه‌های نفوذ شرک را بسته است

اسلام راه‌های نفوذ شرک را بسته است

اسلام توحید خالص را آورد و با هر دو نوع شرک اکبر و شرک اصغر مبارزه کرد و به شدّت نسبت به آن هُشدار داده و در این جهت شیوه‌‌های مختلفی به‌کارگرفت. یکی از بارزترین روش‌‌های اسلام برای مبارزه با شرک، بستن تمام‌راه‌هایی است که بوی شرک می‌دهد.

از جمله ‌راه‌‌های نفوذ شرک [می‌توان به موارد زیر اشاره‌کرد:].