شرک اصغر

پایین‌تر از شرک‌اکبر، رنگ‌ها وانواع‌دیگری از شرک وجود دارد که به «شرک اصغر» مشهور است و در دایره‌ی گناهان کبیره قرار دارد. البته شرک‌اصغر نزد خداوند از گناهان کبیره بدتر است.