صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت توحید سوّم: حفاظت از خود در برابر شرک و پرهیز از آن

سوّم: حفاظت از خود در برابر شرک و پرهیز از آن

عنصر سوم برای تحقّق توحید دوری از شرک است. پس لازم است که همه‌ی انواع آن یعنی شرک اکبر، شرک اصغر، شرک جلی و شرک خفی شناخته شود، تا از هرگونه شائبه‌ی شرک رهایی یافته و نسبت به راه‌‌های نفوذ و ورود آن هوشیار باشیم.

همان‌گونه که گفتیم شناخت هر چیز وابسته به شناخت شیء متضاد آن است. پس شناخت توحید خالص و پاک نیز وابسته به شناخت ضدّ آن یعنی شرک است. اکنون بدانیم که حقیقت شرک چیست؟