معنی طاغوت چیست؟

طاغوت کلم‌های است که از ریشه «طغیان» به معنی تجاوز از حدّ، گرفته شده است. و عبارات دانشمندان گذشته در این باره متفاوت است. عمر س فرموده ‌است ‌که: «طاغوت همان شیطان است» جابر س فرموده است که: «طاغوت همان کاهنانی هستند که شیطان بر آنان نازل می‌شود». و مالک فرموده: «طاغوت عبارت است از هر چیزی که به جای خدا عبادت شود».

هرکدام از این تعاریف فقط بیانگر نمونه‌هایی از طاغوت است و همه‌ی موارد آن را شامل نمی‌شود و دقیق‌ترین تعریف برای‌طاغوت همان است‌که امام ابن‌قیم / بیان‌فرموده است. ایشان می‌گوید: «طاغوت عبارت از هرچیزی است‌که بندگان به سبب آن از حدود خود خارج شوند. مانند این که معبود یا متبوع و یا مورد اطاعت قرار گیرند». پس طاغوت هر قومی افرادی هستندکه حکم آنها، خارج از برنامه خدا و رسول پذیرفته شود، یا به جای خدا عبادت شوند، یا بدون دلیل‌‌خدایی از آنها پیروی‌شود یا از روی جهل‌در اموری از آنها اطاعت‌کنندکه ندانند خاص خداست.

اینها طاغوت‌‌های جهان هستند که اگر در این موارد و در وضعیت مردم تأمّل‌کنی، خواهی دید که بیشتر مردم از عبادت خدا و رسول منحرف شده و به اطاعت طاغوت‌ها و طاغوتیان گرایش یافته‌اند.