صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت توحید توحید چگونه تحقّق می‌یابد؟

توحید چگونه تحقّق می‌یابد؟

توحیدی‌که پیامبران از جانب خدا آورده‌اند و اسلام به اثبات و تأکید و حمایت آن توجه نموده است، تحقّق پیدا نخواهد کرد و ریشه‌‌های آن استوار نخواهدگشت و شاخه‌‌های آن رشد نخواهد کرد، مگر این که عناصر زیر برای آن فراهم شود:

عنصر اول: خالص گردانیدن عبادت برای خداوند یکتا.

عنصر دوم: کافر دانستن همه‌ی طاغوتیان و اظهار بیزاری از همه‌ی کسانی که آنان را عبادت کرده و یا به سرپرستی گرفته‌اند.

عنصر سوم: پرهیز از تمام اشکال و رنگ‌‌های شرک و بستن راه‌‌های نفوذ آن.

[حال به توضیح این سه عنصر می‌پردازیم].