اهمیت توحید الوهیت

مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش توحید، توحید الوهیت است. و چنان که خواهد آمد پیامبران گرامی بیشترین توجّه خود را صرف بیان آن نموده‌اند. توحید الوهیت به قدری اساسی است که به هنگام بیان لفظ توحید، فقط این بخش از آن به ذهن می‌رسد.

همین بخش توحید است که خداوند، پیامبران و کتاب‌‌های آسمانی را برای بیان آن ارسال داشته و نشانه‌‌های خود را در آفاق و انفس برای‌تحقّق‌ آن‌گسترانیده است. به خاطر آن است که عذاب «حاقه» به حقیقت وعذاب «واقعه» به وقوع پیوست، دفاتر حساب و کتاب برای آن منتشر و ترازوی اعمال برای آن مستقر گشت و بازار بهشت و جهنّم برای آن برپا شد.

به دلیل همین بخش توحید است‌ که مردم به شقاوتمند و سعادتمند تقسیم‌گشته، برخی میهمان باغ‌‌های بهشت و گروهی روانه‌ی آتش دردناک جهنم گردیدند.