معنی عبادت

عبادت دارای دو معنی‌کاملاً وابسته به‌هم است. به‌ همین دلیل در یک کلمه جمع شده‌اند. و این دو معنی عبارتند از نهایت تسلیم و نهایت‌ محبت. پس‌ خضوع و تسلیم‌ کامل به همراه محبّت‌کامل به معنی عبادت ‌است. و محبّت‌ بدون‌تسلیم یا تسلیم بدون محبّت، عبادت به حساب‌ نمی‌آید، حتّی‌ اگر تسلیم و محبّت با هم جمع گردند،‌ امّا به کمال نرسند باز هم عبادت نیست و برای معنی عبادت کمال تسلیم و محبّت لازم است.