مشخصات کتاب

روز عاشورا را چگونه بگذرانیم؟
تأليف:

اسحاق دبیری