بسم الله الرحمن الرحیم

«لقد کذب علی رسول الله -ج- علی عهده حتی قام خطيبا فقال: من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

امام علی (÷)

(نهج البلاغة / خطبۀ ۲۱۰)

«در روزگار پیامبر -ج- بر او دروغ بستند تا آنجا که برخاست و سخنرانی کرد و فرمود: هر کس عمداً بر من دروغ بندد جایگاهش را از آتش گیرد».

«أنا أهل بيت صادقون لا نخلو من کذاب يکذب علينا»

امام صادق (÷)

(رجال کشی / ۲٧۵)

«ما خاندانی راستگوییم ولی از شرّ دروغزنی که بر ما دروغ بندد، بر کنار نمانده‌ایم».

بسم الله الرحمن الرحيم

خدای منّان را سپاس بی‌پایان می‌گوییم که ما را به بعثت خاتم پیامبران و نعمت بینات قرآن مفتخر داشت و بر محمّد مصطفی، رسول راستین و پیامبر امین وی سلام فراوان می‌فرستیم که با رهبری‌های متین و تعالیم وزین خود، پیروان آیینش را بر شناخت حقایق و کشف دقایق و ردّ شبهه و دفع فتنه توانایی بخشید و نیز بر خاندان ارجمند و دانشمندان اُمّتش درود باد که کتاب خدا و سنّت رسول را به میراث بردند و با تحریف غالیان و افترای باطل اندیشان و تأویل جاهلان به ستیزه برخاستند.

فسلام عليه وعليهم ما أنار فجرٌ ساطعٌ، وخوى نجمٌ طالع.