مشخصات کتاب

دعای ندبه و خرافات آن
تأليف:

آیت الله العظمی سید ابوالفضل برقعی قمی