صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خودتان، خودتان را مداوا کنید مداوا کردن (مریض) با آب، سِدر (درخت کنار)، روغن و ...

مداوا کردن (مریض) با آب، سِدر (درخت کنار)، روغن و عسل