«هـ»

هابیل÷

دیدن هابیل÷ در خواب، به مورد حسد قرار گرفتن و آزار دیدن از دشمنان تعبیر می‌شود.

هارون÷

اگر کسی هارون÷ را در خواب ببیند، جانشین فرد دیگری می‌شود که به خاطر آن به بلا و ناراحتی دچار می‌شود.

هتل

دیدن هتل در خواب نشانه سفر کردن است.

هدهد

دیدن هدهد، به پیام‌رسانی راستگو تعبیر می‌شود و ممکن است، بر عذاب و گرفتاری نیز، دلالت داشته باشد.

هدیه

دیدن هدیه در خواب، به شادی، محبت و آشتی بین دو نفر که از هم جدا شده‌اند، تعبیر می‌شود.

هلال

دیدن هلال یا ماه شب اول در خواب، بر راستگویی و وفای به عهد دلالت دارد. دیدن آن در یکی از ماه‌های حج، ممکن است نشانه رفتن به حج باشد. خیری در تاریک دیدن هلال وجود ندارد.

هود÷

هرکس هود÷ را در خواب ببیند ابتدا زیر دست قومی جاهل و بی‌ارزش قرار می‌گیرد، اما در نهایت بر آنان چیره می‌شود.

هوو

دیدن هوو در خواب، ممکن است نشانه غم و غصه باشد.