«و»

واعظ

دیدن واعظ در خواب، بر گریه و ناراحتی دلالت دارد.

وداع گفتن

وداع گفتن یا خداحافظی کردن از کسی در خواب، به جدایی از او به علت مردن یا دلایل دیگر دلالت می‌کند. وداع گفتن در خواب برای بیمار، به مرگ او و برای زن به طلاق دادن او تعبیر می‌شود.

ورم

دیدن ورم در خواب، بر چیزی اضافه وزیادی دلالت دارد.

ویرانی

اگر کسی در خواب ببیند که مکانی آباد ویران شده و خانه‌هایش فرو ریخته‌اند، صاحبان آن خانه‌ها به گمراهی یا مصیبتی دچار می‌شوند. اگر محلی را به صورت آباد دید، بر دینداری و نیکوکاری اهالی آن دلالت دارد. اگر کسی محل ویرانی را دید که آباد شده است، بر دینداری و نیکوکاری اهالی آن و بازگشت آن‌ها از گمراهی به هدایت دلالت دارد. اگر زنی در خواب دید که سقف خانه‌اش فرو ریخته است، شوهرش می‌میرد و درکل، ویرانی و فرو ریختن هر قسمت از خانه در خواب، مصیبت است و به مرگ صاحب‌ خانه یا شخصی در آن خانه تعبیر می‌شود.