«ن»

ناامیدی

اگر کسی در خواب ببیند که به یأس و ناامیدی دچار گشته است، به ناراحتی و گرفتاری دچار می‌شود و رحمت و نعمت از او برداشته می‌شود به دلیل این آیات قرآنی: ﴿وَلَئِنۡ أَذَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِنَّا رَحۡمَةٗ ثُمَّ نَزَعۡنَٰهَا مِنۡهُ إِنَّهُۥ لَيَ‍ُٔوسٞ كَفُورٞ٩؛ یعنی، «اگر به انسان، رحمتی از جانب خود چشانیدیم، سپس از او برگرفتیم ناامید و ناسپاس خواهد شد» و ﴿وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَ‍ُٔوسٞ قَنُوطٞ٤٩؛ یعنی، «و اگر انسان دچار شرّ گردد ناامید و سرخورده می‌شود». ناامیدی از رحمت خداوند در خواب، نشانه شرک و ارتکاب گناهان می‌باشد.

نابینایی

نابینایی در خواب، به گمراهی در دین تعبیر می‌شود.

ناخدا

دیدن ناخدا در خواب، بر سفری دور و طولانی دلالت دارد.

نامه

اگر کسی در خواب ببیند که نامه‌ای به دست او رسیده است که در آن مژده‌ای خوشحال‌کننده وجود دارد، دلیلی بر عاقبت به خیری او یا عطای مال و زن و فرزند و روزی نیک می‌باشد.

نامه‌رسان

دیدن نامه‌رسان در خواب، بر رفت‌وآمد، جنب‌وجوش و سفر کردن دلالت دارد.

نان

دیدن نان سفید، بر زندگی خوش و رزقی پاک دلالت دارد و اگر کسی ببیند که از میان نان‌های سفید، بهترین آن‌ها را انتخاب می‌کند، پاک‌ترین و بهترین نوع زندگی و دانش را انتخاب می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که بین مردم، نان توزیع می‌کند و خود طالب علم باشد، به علم موردنیاز خود دست می‌یابد و اگر واعظ باشد، پند و اندرزهایش در میان مردم منتشر می‌شود. اگر کسی ببیند که مرده‌ای به او نان می‌دهد، به ملک و ثروت می‌رسد. همچنین دیدن نان برای افراد مجرّد بر ازدواج دلالت دارد و نان بزرگ، نشان‌دهنده‌ی روزی فراوان است. نان، بر از بین رفتن غم و اندوه نیز، دلالت دارد. نان گرم و تازه، بر رزق و روزی؛ نان بیات و مانده، بر تباهی دین یا تباهی احوال همسر دلالت دارد.

نان خرد شده

دیدن نان خرد شده در آبگوشت، بر زندگی و کسب دلالت دارد. اگر کسی دید که کاسه‌اش پر از نان خرد شده است، نعمت فراوان دنیوی به او می‌رسد.

نانوا

دیدن نانوا در خواب، بر زندگی خوش یا بر پدر و دوست داشتن دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که نانوا شده است، پول فراوانی به او بخشیده می‌شود و اگر ببیند که نانوا به او نان می‌دهد، بهره‌ی دنیوی به او می‌رسد و غم و اندوهش برطرف می‌شود.

نجّار

دیدن نجّار در خواب، به مردی باادب تعبیر می‌شود که ادب و اخلاق را به مردم می‌آموزد، زیرا نجّار چوب‌ها را بریده و به درستی کنار هم می‌چیند. دیدن نجّار در خواب، ممکن است به ایستادن و مقاومت در مقابل منافقان و وادار کردن آن‌ها به انجام امور دلالت داشته باشد. نجّاری و اسباب آن، به سفر کردن نیز، تعبیر می‌شود و نجّاری بر دروازه‌ها بر زن و فرزندان دلالت دارد.

نخل

دیدن نخل در خواب، به مردی عالم یا مسلمانی خیر برای مردم تعبیر می‌شود و گفته شده است که دیدن نخل در خواب، بر عمر طولانی و فراوانی مال و ثروت دلالت دارد.

نردبان

نردبان، بر بالا رفتن مقام و مرتبه‌ی انسان دلالت دارد. پایین آمدن از نردبان برای کسی که در سفر است، به بازگشتن به منزل؛ و برای کسی که دارای مقامی است، به از دست دادن مقام تعبیر می‌شود.

نزاع

نزاع و درگیری در خواب، به غم و اندوه و ناراحتی و گرفتاری دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که با شخصی نزاع می‌کند، به غمی بزرگ دچار می‌شود.

نشستن

نشستن در خواب، نشانه ناتوانی و شکست است و نشستن زن، نشانه دیر شوهر کردن اوست.

نصیحت

نصیحت شنیدن از دشمن در خواب، بر مکر و فریب دلالت دارد؛ زیرا خداوند در مورد شیطان می‌فرمایند: ﴿وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ٢١ فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٖۚ؛یعنی، «شیطان برای آن دو (آدم و حوا) قسم خورد که من از پنددهندگان شما هستم و آن دو را فریب داد...».

نفقه

نفقه دادن به خویشاوندان در خواب، بر خیر و پاداش نیک یا روزی فراوان دلالت دارد.

نقاب

نقاب زدن بر صورت از طرف زن، بر دینداری و پاکدامنی او دلالت دارد و اگر زنی در خواب ببیند که نقابش را کنار زده است ممکن است به ادای حج یا عمره نایل شود.

نقّاش

دیدن نقّاش در خواب، بر فریب دنیا یا مردی دنیوی دلالت د ارد.

نقره

نقره در خواب، مال و ثروتی است که جمع شده است و پول و سکه نقره، به دختری سفید و زیباروی تعبیر می‌شود. ظرف نقره، به بازرگانی و کردار نیک تعبیر می‌شود.

نگهبان شب

دیدن نگهبان شب در خواب، بر امنیت و صلح دلالت دارد.

نماز خواندن

نماز خواندن در خواب، دلیلی بر وفا نمودن به عهد و پیمان و رسیدن به مقصود و آرزو است؛ ممکن است، بر استراحت و آسودگی برای شخصی که در تنگی و ناراحتی است، تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که نماز سنت می‌خواند، نشانه اخلاص در دینداری، تمسّک به سنت پیامبرص و دوست داشتن خداوند است. خواندن نماز استخاره در خواب به عاقبت به خیر شدن تعبیر می‌شود.

نمک

نمک در خواب، به خیر و نعمت و پشت کردن به دنیا تعبیر می‌شود.

نوح÷

هرکس نوح÷ را در خواب ببیند، عمری طولانی می‌کند و از طرف مردم به اذیت و آزار دچار می‌شود؛ اما سرانجام بر آنان چیره می‌شود و صاحب فرزند می‌گردد و شکرگزار نعمت‌های خداوند خواهد شد. و گفته شده است که دیدن نوح÷ در خواب بر از بین رفتن کافران و نجات مؤمنان دلالت دارد.

نور

دیدن نور در خواب، بر اعمال نیک و هدایت و توبه بعد از گناه و سرپیچی از فرمان خداوند دلالت دارد. نور به علم و قرآن نیز، تعبیر می‌شود.

نهار

اگر کسی در خواب نهار بخواهد، به خستگی زیاد دچار می‌شود.

نهنگ

دیدن نهنگ در خواب، بر ناراحتی و اندوه، بلا و مصیبت و خشم خداوند دلالت دارد.

نی

نی در خواب، به افراد بی‌ارزش تعبیر می‌شود. دیدن نی‌شکر در خواب، بر طلب روزی با خستگی و مشقّت دلالت دارد. دیدن نی شکافته شده به آزاد شدن زندانی و اسیر و شفای بیماری تعبیر می‌شود.

نیزه

دیدن نیزه در خواب، بر جنگ و جدایی و دشمنی دلالت دارد.