«م»

مادر

تعبیر دیدن مادر در خواب، به حالت مادر بستگی دارد. ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد.

مادر شیری

دیدن مادر رضاعی در خواب، ممکن است به آزاد شدن اسیران و برطرف شدن ناراحتی‌ها تعبیر شود.

مؤذّن

مؤذن در خواب، بر شخصی دلالت دارد که دیگران را به خیر و نیکوکاری دعوت می‌کند و ممکن است بر انجام مراسم حج و زیارت خانه خدا دلالت داشته باشد. اذان گفتن ممکن است به دزدی کردن نیز، تعبیر ‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که زنی از بلندگوی مسجد اذان می‌گوید، نشانه آن است که در آن منطقه بدعت‌های زیادی در دین به وجود می‌آید.

مار

دیدن مار در خواب، ممکن است بر عداوت زن و فرزندان با فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد و ممکن است بر همسایه‌ای حسود و شرور دلالت کند. مار در خواب بر دشمنی ثروتمند دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که ماری را به خانه‌اش آورد، دشمنش او را فریب می‌دهد و اگر مار را کشت، بر دشمنش غلبه خواهد کرد. اگر کسی ببیند که ماری را بر بستر خوابش کشت، زنش خواهد مُرد. اگر ببیند که خانه‌اش پر از مار شده است و او از آن‌ها ترسی ندارد، دشمنان او از مسلمانان و هوس بازان وارد خانه او می‌شوند. اگر مار مرده‌ای را دید(بدون هیچ‌گونه تلاش و کوششی از طرف او)، خداوند دشمنش را از بین خواهد برد. اگر ببیند که چند مار وارد خانه‌ی او شده و بیرون می‌آیند، بدون اینکه زیانی به او برسانند، دلیل بر این است که دشمنانش از اقوام و خویشاوندانش هستند.

مارگیر

دیدن مارگیر در خواب، بر زندگی آلوده و معاشرت با افراد فاسد دلالت دارد و ممکن است به رفتار نرم و آرام با دشمنان و راضی کردن آن‌ها نیز تعبیر شود.

ماست

ماست در خواب، به فطرت اسلام، هدایت، دین و یا دانش تعبیر می‌شود.

ماسه

دیدن شن و ماسه در خواب، بر پول و زیارت خانه‌ی خدا دلالت دارد و ممکن است بر دشنام‌گویی و بهتان زدن نیز، دلالت داشته باشد.

ماه

اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند، همسری پیدا می‌کند و اگر زنی کافر چنین خوابی ببیند، به دین اسلام می‌گرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند، مادرش از دنیا می‌رود. خورشید و ماه به پدر و مادر تعبیر می‌شوند و اگر کسی در خواب ببیند که خورشید و ماه برای او سجده می‌کنند، نشانه آن است که پدر و مادرش از او راضی هستند.

ماهی

دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آن‌ها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آن‌ها بی‌شمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر می‌شود. اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته است، خیر و منفعت می‌یابد.

مجلس

اگر کسی در خواب مجلسی از علما را ببیند، به علم و مقامش افزوده و سربلند می‌شود و اگر مجلس وعظی را ببیند که در آن، مردم را نصیحت می‌کند و وعظش نیز، به پایان رسید، اوامرش در میان مردم اجرا می‌شود.

محاسبه

محاسبه از مرده در خواب، بر سزا دادن او دلالت دارد. دیدن محاسبه‌ی شخص از خودش، بر توبه کردن و بازگشت به سوی خداوند دلالت دارد.

محصول کشاورزی

دیدن محصولات کشاورزی در خواب، به آسان شدن امور سخت و دست یافتن به رزق و روزی نیکو دلالت دارد. گرفتن محصولات کشاورزی در بازاری معین، بر سوددهی و نفع بسیار، هنگام خرید و فروش در آن بازار دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که مردم در محل پسندیده و نیکویی، به جمع‌آوری محصول می‌پردازند، نزد خداوند برای آن مردم، به تناسب آنچه که جمع‌آوری نموده‌اند، پاداش نیک نوشته می‌شود.

مدفوع

اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه می‌کنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد. اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع می‌کند، زنش را طلاق می‌دهد و به بیماری درازمدتی مبتلا می‌گردد و اگر ببیند که بدن و لباس‌هایش را به مدفوع و نجاست آلوده کرد، مرتکب جرم و گناهی می‌شود.

مدینه

دیدن شهر مدینه در خواب، بر شش وجه تعبیر می‌شود: خیر، آرامی و آسایش، مغفرت، رحمت، نجات و خوشی و رفاه زندگی.

مرده‌شور

دیدن مرده‌شور در خواب، نشانه برطرف شدن غم و غصه است.

مرزداری

مرزداری کردن در راه خدا بر تقوا، ثابت ماندن بر عبادت و دوام داشتن بر اطاعت از دستورات پروردگار و پیروی از سنت پیامبرص دلالت دارد. اگر مریضی در خواب ببیند که مرزداری از مرز برمی‌گردد، بیماریش بهبود می‌یابد و اگر گم‌شده‌ای داشته باشد، برمی‌گردد.

مرغ

دیدن مرغ در خواب، بر زنی زیبا و ساده‌لوح دلالت دارد.

مرگ

مرگ در خواب، به از بین رفتن لذّت‌ها تعبیر می‌شود و بر گشایش زندگی برای کسی که زندگی بر او تنگ شده است، دلالت دارد و برای کسی که زندگی راحتی دارد، تعبیرش برعکس است. مرگ در خواب، بر عاقل بودن آن شخصی که به فکر مرگ است دلالت دارد و ممکن است بر جهان آخرت و آماده شدن برای آن دلالت داشته باشد. مرگ ممکن است، بر یقین نیز، دلالت داشته باشد و دیدن مرگ‌های زیاد در خواب به فتنه و آشوب تعبیر می‌شود. همچنین مرگ، به خویشاوندان شوهر تعبیر می‌شود و ممکن است بر استراحت نیز، دلالت داشته باشد. مرگ، نشانه ترس و لرز و تفرقه است و گفته شده است که بر سفر کردن نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب مرده‌ای را ببیند که به او بگوید نمرده است، آن شخص در مقام شهیدان قرار گرفته است و اگر مرده‌ای را ببیند که می‌خندد، حال آن مرده نزد خداوند همان‌گونه است. مرگ در خواب برای کسی که ترس و هراس یا غم و غصه‌ای دارد، نشانه خوبی است. اگر کسی در خواب ببیند که مرده‌ای را زنده می‌کند، یک نفر یهودی، مسیحی، جاهل یا بدعت‌گذار به دست او ایمان می‌آورد و اگر ببیند که مرده‌ها را زنده می‌کند، گروه گمراهی را هدایت می‌کند و اگر کسی ببیند که مرده‌ای در دریایی غرق شد، نشان‌دهنده این است که آن شخص در گناهانش غرق شده است. ممکن است مرگ عالم در خواب، نشانه ظهور بدعت در دین باشد و مرگ پدر و مادر در خواب، نشانه تنگ شدن شرایط و احوال زندگی است و مرگ همسر در خواب، نشانه از دست دادن چیزی دنیوی می‌باشد.

مروارید

مروارید در خواب به دانش، پول یا سخن نیک تعبیر می‌شود.

مسافرت

مسافرت در خواب برای کسی که بینوا و تهی‌دست باشد، به ثروتمند شدن او تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که به مسافرت می‌رود، وضعیت زندگی او تغییر می‌کند. ممکن است بازگشت از سفر به توبه کردن و بازگشت از گناه یا بر رفع نیاز دلالت داشته باشد. اگر بیماری در خواب ببیند که به مقصدی دور و نامعلوم سفر می‌کند، بر مرگ او دلالت دارد و ممکن است سفر به عذاب و ناراحتی نیز، تعبیر شود.

مسجد

مسجد در خواب بر مردی عالم و دانا دلالت دارد. اگر کسی ببیند که خانه‌اش مسجد شده است، خیر و برکت و سربلندی و ایمان به او عطا می‌شود. دیدن مساجد خالی در خواب، بر بی‌توجهی علما به مسائل دینی و دست کشیدن از امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد. ساختن مسجد در خواب به پیروزی و برتری تعبیر می‌شود. دیدن مسجد جامع در خواب، بر مکانی دلالت می‌کند که مردم از آن بهره نیک می‌برند و هرکس به تناسب خود به بهره‌ای می‌رسد. وارد شدن به مسجد جامع در خواب برای کسی که به او ستم شده است، به اجرای عدالت برای او تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که وارد مسجدالحرام شد، از ترس ایمن می‌شود و عهد و پیمانش درست است.

مسخره کردن

مسخره کردن در خواب، به شکست و ناکامی تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که او را مسخره می‌کنند در خرید و فروش او را فریب می‌دهند.

مسواک

اگر کسی در خواب ببیند که از مسواک (برای پاک کردن دندان‌هایش) استفاده می‌کند، سنت پیامبر خداص را زنده می‌کند و ممکن است بر پاک شدن از گناهان یا انجام عملی که باعث نزدیکی به خداوند باشد، دلالت نماید.

مسیحی

اگر کسی در خواب ببیند که مسیحی شده است، دچار بدعت شده است. دیدن مسیحیان در خواب بر دشمنان در لباس دوست دلالت دارد.

مشغول بودن

اگر کسی در خواب ببیند که سرگرم و مشغول است، با کنیز دوشیزه‌ای ازدواج می‌کند.

مشک

مشک در خواب برای کسی که آن را می‌بوید یا صاحب آن است، نشانه خیر و رفاه در زندگی است.

مصلا

دیدن مصلا یا جایگاه نماز عید در خواب، نشانه آهنگ شادی و شادمانی و برطرف شدن غم و غصه می‌باشد.

معلّم

دیدن معلّم در خواب، به سلطان یا فرمانروا تعبیر می‌شود.

مغز

اگر کسی در خواب ببیند که مغز بزرگی دارد، بر بزرگی عقل او دلالت دارد و اگر دید که مغز ندارد، بر نادانی او دلالت می‌کند.

مکه

وارد شدن به شهر مکه در خواب، نشانه آسایش و ایمن شدن از ترس و بیم، رزق و روزی و به جای آوردن مناسک حج است.

مکیدن

مکیدن در خواب، بر به دست آوردن پول و ثروت دلالت دارد.

مگس

مگس در خواب، به مردی بی‌ارزش و ضعیف تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که مگسی دور سرش می‌چرخد، دشمنی ضعیف و ناتوان دارد که‌ می‌خواهد بر او غلبه کند. اگر کسی در خواب ببیند که مگسی بر روی چیزی، در خانه‌اش نشسته است، از آن چیز در مقابل دزد محافظت نماید. اگر کسی ببیند که مگسی را می‌کشد، آرامش و تندرستی به او عطا می‌شود. اگر کسی ببیند که مگس‌های زیادی در خانه‌ی او جمع شده‌اند، دشمنانش به او زیان وارد می‌کنند.

ملخ

دیدن ملخ در خواب، به عذاب تعبیر می‌شود. دیدن ملخ‌های بسیار در دیگی بزرگ به پول و ثروت تعبیر می‌شود.

مناره

مناره در خواب، بر مردی دلالت دارد که به اصلاح میان مردم می‌پردازد. دیدن مناره‌ی ویران بر مرگ عالمی دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بالای منارۀ چوبی بلندی رفته است، با نفاق و ظاهرسازی به فرمانروایی و قدرتی بزرگ دست می‌یابد.

منبر

اگر کسی در خواب ببیند که بالای منبر رفته است و برای مردم سخنانی خوب و نیکو می‌گوید، سلطه و قدرتی بزرگ به او عطا می‌شود یا به نیکی در میان مردم مشهور می‌شود.

مو

دیدن مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر می‌شود. کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر می‌شود. دیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی می‌باشد.

موج

دیدن موج در خواب، به تنگنا و عذاب تعبیر می‌شود.

مورچه

دیدن مورچه‌ها در خواب، بر عده‌ای از افراد ضعیف دلالت دارد. اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه‌ها وارد بدن او می‌شوند، از دنیا می‌رود. دیدن مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر می‌شود. اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او می‌شود، به خیر و برکت خانه او افزوده می‌شود.

موریانه

دیدن موریانه در خواب، به علم و دانش و جستجوی فراوان دلالت دارد. دیدن موریانه در جیب یا چوب‌دستی بر مرگ شخص دلالت دارد.

موسی پیامبر÷

دیدن موسی پیامبر÷ در خواب، نشانه تسلط و پیروزی اهل حق بر اهل باطل و هلاکت و نابودی ستمگران و قدرتمندان است. ممکن است دیدن موسی÷ در خواب، به گرفتار بلا و مصیبت شدن و جدا شدن از خانواده و خویشان، از دوران کودکی تعبیر شود. دیدن آن حضرت در خواب ممکن است بر سفری دریایی و سرانجامی نیک نیز، دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند که عصای حضرت موسی را در دست دارد، به درجه و مقامی بلند می‌رسد و بر دشمنانش پیروز می‌گردد.

موش

موش در خواب، به زنی فاسق تعبیر می‌شود.

مِه

دیدن مِه در خواب، بر سرگردانی مردم در امور دینی و دنیوی دلالت دارد.

مهر

دیدن مهر در خواب، بر به پایان رساندن امور دلالت دارد.

مهمان

دیدن مهمان در خواب، بر مژده‌ی تولد فرزند پسر دلالت دارد. اگر کسی در خواب، مهمان ببیند و زنش حامله نبود، به زودی روزی پرنعمتی به او عطا می‌شود.

مهندس

دیدن مهندس در خواب، بر بازسازی و تعمیر ویران‌ها، ثروتمندی بعد از فقر یا تندرستی بعد از بیماری دلالت دارد.

میخ

میخ در خواب، به مردی تعبیر می‌شود که دیگران توسط او به مرادشان می‌رسند.

میخانه

میخانه در خواب، بر غم و غصه، نزاع و درگیری، و گناهانی که مجازات شرعی دارند، دلالت دارد.

میمون

میمون در خواب، مردی است که نماد دشمنی و ارتکاب گناه است و همچنین نشانه اعمالی است که مایه خشم مردم می‌گردد. ممکن است دیدن میمون، بر یهود دلالت داشته باشد. همچنین میمون در خواب، به مردی فقیر و مستمند تعبیر می‌شود که نعمت‌ها از او گرفته شده است.

میوه

دیدن میوه‌ای که شیرین است، بر روزی و دانشی مفید دلالت دارد و اگر میوه ترش باشد، بر پول حرام یا بدتر شدن بیماری دلالت دارد. میوه‌ی تر و تازه، به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر می‌شود. میوه در خواب، به زن گرفتن نیز، تعبیر شده است و گفته شده است که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی؛ و برای ثروتمندان، زیاد شدن ثروت و دارایی است. اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته می‌شود، در میان مردم به صفت فردی نیکوکار شهرت پیدا می‌کند.

میوه‌فروش

میوه‌فروش در خواب، مردی است که از اسرار مردم محافظت می‌کند و مردم در دارایی و اسرار خود، او را امین می‌دانند. میوه‌فروش، ممکن است بر مال و دارایی، زن، روزی و منفعت نیز، دلالت داشته باشد.