«ل»

لال

لال شدن در خواب، بر فساد دین شخص و بهتان زدن به دیگران دلالت دارد.

لب

لب در خواب، نشانه کمک به مردم است. اگر کسی در خواب ببیند که لب‌هایش بریده شده‌اند، نشانه این است که او پشت سر دیگران یا در حضور آنان، اما با اشاره و کنایه عیوب آن‌ها را می‌گوید.

لحاف

لحاف در خواب، به زن تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که لحافی را به روی خود می‌کشد، زن می‌گیرد یا به آسایش و استراحت می‌رسد.

لوط پیامبر÷

دیدن لوط پیامبر÷در خواب، ممکن است به نگرانی و ناراحتی بین صاحب خواب و زن و فرزندانش دلالت داشته باشد و ممکن است به پیروز شدن صاحب خواب بر دشمنانش تعبیر شود.

لیمو

دیدن لیمو در خواب، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر می‌شود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است. درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر می‌شود. لیمو، به سرزنش کردن نیز، تعبیر می‌شود.

لیوان

لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر می‌شود.