«ک»

کاخ

دیدن کاخ در خواب، برای افراد فاسق و گناهکار به نقص، تنگی، ثروت و سامان و درجه و مقام تعبیر می‌شود و برای افراد نیکوکار به کردار نیک، بالا رفتن درجه و مقام، پرداخت بدهی تعبیر می‌شود. اگر مردی در خواب ببیند که وارد کاخی شد، زن می‌گیرد.

کاسه

کاسه در خواب، به زن تعبیر می‌شود و آوردن آب در کاسه برای بیننده خواب، نشانه این است که زنش حامله است و پسری در رحم دارد.

کاشتن

کاشتن در خواب، به ازدواج تعبیر می‌شود. اگر کسی ببیند که در زمین شخصی که می‌شناسد، کشت می‌کند، همسر او را به عقد خود در می‌آورد.

کافر

کافر در خواب، به دشمن تعبیر می‌شود و کافر پیر، دشمنی است که عداوتی دیرینه دارد.

کافور

دیدن کافور در خواب، نشانه کردار نیک است.

کبوتر

کبوتر در خواب، زنی است که در میان مردم محبوب است. اگر کسی در خواب ببیند که کبوتر شکار می‌کند از افراد والامقام و بلندپایه پول به دست می‌آورد و اگر ببیند که کبوتری در خانه‌اش است و هنوز زن نگرفته است، با زنی زیبا و خوش اخلاق ازدواج می‌کند. دیدن کبوتر، مژده‌ی خیری است برای آن‌کس که در ناراحتی است یا یکی از بستگانش گم شده است. اگر کسی ببیند که به کبوتری سنگ پرتاب می‌کند، از زنان برای او، فرزند دختر به دنیا می‌آید. اگر کسی ببیند که به کبوتری دانه می‌دهد، زنی را تعلیم می‌دهد و او را با مسائلی آشنا می‌کند.

کتاب

کتاب در خواب، به قدرت و نیرو تعبیر می‌شود. ممکن است دیدن کتاب در خواب، به نشستن در مجلسی خوب و دلنشین دلالت داشته باشد.

کدو

خوردن کدو در خواب، نشانه پیروی از هدایت الهی و سنت پیامبرص می‌باشد.

کرم

دیدن کرم در شکم و روده، به فرزندان شخص دلالت می‌کند که در حال خوردن مال و دارایی او هستند. خارج شدن کرم از بدن در خواب، به برطرف شدن غم و اندوه تعبیر می‌شود.

کسوف

دیدن کسوف در خواب، بر ترساندن بندگان خدا دلالت دارد.

کِشت

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی می‌کارد، همسرش حامله می‌شود. سوختن کشت یا مزرعه، بر گرسنگی و قحطی دلالت دارد. اگر کسی ببیند که در مزرعه‌ای سرسبز راه می‌رود، در تلاش برای انجام اعمال نیک می‌باشد.

کُشتن

اگر کسی در خواب ببیند که یکی را کُشت، گناهی بسیار بزرگ مرتکب می‌شود و اگر ببیند که در راه خدا کشته شد، سود و منفعت می‌برد.

کَشتی

دیدن کَشتی در خواب، برای آن‌کس که ترس و هراس یا بیماری دارد به نجات یافتن او از آن ترس و بیماری دلالت دارد. اگر کسی ببیند که همراه با عده‌ای نیکوکار سوار بر کشتی شده است، هدایت یافته و به راه راست رهنمون می‌شود و اگر ببیند که همراه خویشان و دوستانش سوار کشتی شده است، به سربلندی و خیر و برکت دست می‌یابد و از شرّ دشمنانش نجات می‌یابد؛ و اگر ببیند که کشتی در هم شکست، به شرّ و بدی تعبیر می‌شود. اگر سوراخی در کشتی ایجاد شد، دلیل بر نجات یافتن مسافران آن است؛ زیرا هنگامی که خضر÷ کشتی فقرا را سوراخ کرد و موسی÷ علّت آن را پرسید، خضر÷ گفت: می‌خواستم آن را معیوب نمایم تا پادشاه ستمکاری که کشتی‌های سالم را غصب می‌کرد، آن را به زور از فقرا نگیرد. (این داستان در سوره‌ی کهف آمده است).

کُشتی گرفتن

اگر کسی در خواب ببیند که فردی در کُشتی پشت او را به زمین زد، آن فرد مال و ملک بیننده خواب را از دست او می‌گیرد و اگر ببیند که با یک جن کشتی گرفت، رباخوار یا جادوگر است یا ممکن است که مال و دارائیش را از دست بدهد و به غم و غصه دچار شود.

کشمش

دیدن کشمش در خواب، به رزقی سودمند دلالت دارد.

کفّاش

دیدن کفّاش در خواب، بر مردی دلالت دارد که وسایل زنانه را به او می‌سپارند تا آن‌ها را تزئین و اصلاح نماید.

کف دست

کف دست در خواب، نشانه قدرت و توان فرد است و باز کردن و پهن کردن کف دست، نشانه فراوانی خوشی‌های دنیا برای صاحب خواب است. کف دست، به رها کردن بعضی چیزها نیز، دلالت دارد.

کعبه

کعبه در خواب، به خلیفه، رئیس یا فرمانروا تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که در داخل کعبه نماز می‌خواند، از شرّ دشمنانش ایمن می‌شود و خیر و پاداش زیادی برایش نوشته می‌شود. اگر کسی ببیند که یکی از دیوارهای کعبه فرو ریخت، نشانه مرگ خلیفه است. اگر کسی ببیند که از مسیر کعبه منحرف شده است و به سمت دیگری می‌رود، برخلاف سنت پیامبرص عمل می‌کند. طواف کردن به دور کعبه، نشانه صلاح دینداری شخص است و اگر کسی در خواب ببیند که به سمت کعبه می‌رود، به عملی مبادرت می‌ورزد که برای دین و دنیای آن شخص خیر و منفعت دربر دارد.

کفر

کفر در خواب، نشانه ظلم و ستم و لجاجت با حق است و ممکن است، نشانه فتنه نیز، باشد.

کفش

دیدن کفش در خواب، بر حیوان‌سواری یا سفر دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که کفش‌هایش را از پا درآورده است، مسؤولیتی بزرگ به او سپرده می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که هنگام راه رفتن یکی از کفش‌هایش از پایش کنده شد، از برادر، دوست یا شریکش جدا می‌شود.

کلاغ

دیدن کلاغ در خواب، بر جدا شدن از خویشان و دوستان و غربت و دوری از وطن دلالت دارد و ممکن است به چیزهای نهفته در داخل زمین و دفن مردگان نیز، تعبیر شود.

کلاه

کلاه در خواب، سروری است و اگر کسی در خواب ببیند که کلاه بر سر گذاشت، به سروری می‌ر‌سد و اگر ببیند که کلاهش پاره و کثیف شده است، به نسبت بزرگی و کوچکی کلاه، سرورش به غم و غصه دچار می‌شود. اگر ببیند که کلاه از سرش افتاد، سروری را از دست می‌دهد. اگر زنی در خواب ببیند که کلاهی بر سر دارد، شوهر می‌کند و اگر حامله باشد، پسری به دنیا می‌آورد.

کلاهخود

دیدن کلاهخود در خواب، بر ایمن بودن از دشمن و یا رهایی از سردرد دلالت دارد.

کلید

کلید در خواب بر رزق و روزی، کمک یا پیرزوی بر دشمن دلالت دارد و اگر کسی ببیند که کلیدهای بسیار در دست دارد، به فرمانروایی و قدرتی بزرگ دست می‌یابد.

کلیسا

ممکن است دیدن کلیسا در خواب، به دروغ و بهتان و متهم کردن دیگران یا بدعت و خوش‌گذرانی دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند که خانه‌اش کلیسا شده است، نشانه این است که خانه‌اش محل گردهمایی افراد بدعت‌گذار، گمراه و هوس ‌باز می‌باشد.

کمربند

دیدن کمربند در خواب، ممکن است بر اصرار فراوان برای طلب علم و دانش دلالت داشته باشد.

کنجد

دیدن کنجد در خواب، بر روزی حلال دلالت دارد. دیدن دانه‌های مشابه دیگر نیز، چنین تعبیری دارند.

کندن

اگر کسی در خواب ببیند که چاهی را در زمین می‌کند، به انداز‌ه‌ی عمق آن چاه پول به دست می‌آورد. کندن زمین، بر مکر و فریب نیز، دلالت دارد. اگر کسی ببیند که در چاهی افتاده است و راهی برای نجات ندارد، فریب خواهد خورد و شدت آن نیرنگ و فریب، بستگی به عمق و وسعت آن چاه دارد.

کندوی عسل

کندوی عسل در خواب، به زن بیننده‌ی خواب؛ زنبورهای آن، به فرزندان و عسل آن، به مال و دارائیش تعبیر می‌شود.

کوشش

اگر کسی در خواب ببیند که برای رسیدن به چیزی، کوشش فراوان می‌کند، آن را به دست خواهد آورد.

کوه

اگر کسی ببیند که از بالای کوهی سقوط می‌کند، جرم و گناهی را انجام می‌دهد و دچار ضرر و زیان می‌گردد یا مقام و درجه‌اش را از دست می‌دهد و به مقامی پایین‌تر تنزل می‌کند. اگر کسی ببیند که بالای قلّه‌ی کوهی رفته است، به هدف یا آرزویش می‌رسد؛ همیشه رسیدن به هر بلندی از کوه و تپه و.. . همین تعبیر را دارد. اگر کسی ببیند که کوهی لرزید و سپس آرام گرفت، در آن ناحیه واقعه‌ای ترسناک رخ خواهد داد.

کینه

اگر کسی را در خواب ببینی که از او کینه‌ای در دل داری، بر دلتنگی دلالت دارد یا اینکه با کسی دوست یا همسفر می‌شود که رفاقت با او را دوست ندارد.