«غ»

غار

دیدن غار برای کسی که ترس و هراسی دارد، به امنیت و آسایش تعبیر می‌شود.

غایب

اگر کسی در خواب ببیند که شخص غایبی بازگشت، اگر بیمار باشد بهبود می‌یابد یا ممکن است به همان روشی که قبلاً بر آن بوده است، برگردد.

غبار

دیدن غبار در میان آسمان و زمین، نشانه وجود امری است که بیننده خواب نمی‌داند چگونه از آن رهایی یابد و اگر کسی بر بدن خود غبار ببیند، به سفر می‌رود.

غذا

اگر کسی ببیند که در بشقاب شکسته یا بشقاب طلا و نقره غذا می‌خورد، به مصیبتی دچار می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که با دست راست غذا می‌خورد، پیرو سنت پیامبرص می‌شود و اگر دید که با دست چپ غذا می‌خورد، به حرف دشمنش گوش داده و به آن عمل می‌کند و به حرف دوستانش توجه نمی‌کند. اگر کسی دید که شخصی را برای نهار دعوت می‌کند، به سفر دوری می‌رود و اگر او را برای خوردن غذای آماده دعوت نمود، بر استراحت بعد از خستگی زیاد دلالت دارد. اگر کسی دید که از گوشت بدن خود می‌خورد. از مال خود که ذخیره کرده است، می‌خورد؛ اما اگر دید که از گوشت بدن شخصی دیگر می‌خورد، اگر گوشت پخته نشده باشد، از آن شخص یا شخصی دیگر غیبت می‌کند. غذای پخته شده در خواب، بر رزق و روزی فوری دلالت دارد.

غربال

دیدن غربال یا سرند در خواب، به دانش و جداکردن و تشخیص حق از باطل تعبیر می‌شود.

غرق

اگر کسی در خواب ببیند که در آبی غرق شد، به فتنه یا آزمونی سخت دچار می‌شود یا مرتکب گناهی می‌گردد.

غل و زنجیر

غل و زنجیر در دست داشتن، نشانه کسب حرام است. اگر کسی در خواب ببیند که به دستانش دستبند است و دستبند با زنجیر به گردنش بسته شده است، دارایی و پولی به دست او می‌رسد که حق خداوند را از آن نمی‌پردازد. اگر کسی ببیند که هردو دستش به گردنش بسته شده است، بخیل است.

غلام

دیدن غلام در خواب، بر شنیدن مژده‌ای برای بیننده‌ی خواب دلالت دارد.

غنیمت

اگر کسی در خواب ببیند که غنیمتی به دست آورده است، شادمان خواهد شد و به مرادش خواهد رسید. دیدن غنیمت، به فراوانی، برکت در روزی و دارایی نیز، تعبیر می‌شود.

غواصی

اگر کسی در خواب ببیند که در زیر آب غواصی می‌کند و بدنش گل‌آلود شده است، فرد مقتدری، او را به غم و ناراحتی دچار می‌کند.

غیبت کردن

غیبت کردن در خواب، نشانه از دست دادن برکت است. ضرر و زیان غیبت کردن از دیگران در خواب، به صاحب خواب برمی‌گردد. اگر بیننده خواب از کسی یا امری غیبت نماید، با آن‌ها در دنیا امتحان می‌شود.

غیبگو

دیدن غیبگو در خواب، بر مردی متقلّب و دروغگو یا بر چیزی باطل و بیهوده دلالت دارد.

غیرت

غیرت در خواب، نشانه آگاهی بسیار و حریص بودن است.