«ع»

عاریه

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی را برای مدتی به عاریه گرفته است و آن را به دیگران عاریه داده است، اگر آن چیز خوب و مفید باشد خیری به او خواهد رسید، اما دوام ندارد؛ و اگر آن چیز بد و بی‌ارزش باشد، به شرّی دچار می‌شود، اما آن نیز، دوام ندارد.

عالم

اگر کسی در خواب ببیند که عالم شده است، به مقامی بلند دست می‌یابد و دیگران به نیکی از او یاد می‌کنند. دیدن علما در خواب، نشانه ازدیاد علم و دانش و هدایت است؛ زیرا علما پنددهنده و بیان‌کننده اوامر الهی در میان مردمند.

عبا

دیدن عبا در خواب، به بزرگی، جاه و مقام و عزّت تعبیر می‌شود.

عتاب

اگر کسی در خواب ببیند که مورد عتاب قرار گرفته است، نشانه توبه کردن و ترک گناه است.

عجله کردن

عجله نمودن در خواب، بر مسابقه و سبقت گرفتن از دیگران برای انجام کردار نیک دلالت دارد و ممکن است به پشیمانی نیز، تعبیر شود.

عدس

دیدن عدس در خواب، بر روزی کم و بی‌ارزش و عوض کردن چیزهای خوب با چیزهای بد دلالت دارد.

عدّه‌ی زن

عده‌ی زن، مدت زمانی است که زن بعد از مرگ شوهر یا طلاق گرفتن، نمی‌تواند شوهر کند. اگر زنی در خواب ببیند که در حال سپری کردن مدّت عدّه است، ممکن است به غم و غصه‌ای دچار شود یا اینکه طلاق داده شود.

عرفه

اگر کسی در خواب ببیند که روز عرفه است، اگر گمشده‌ای داشته باشد با دلخوشی آن را پیدا می‌کند و اگر با کسی قهر باشد با او آشتی می‌کند. روز عرفه در خواب، بر حج کردن نیز، دلالت دارد.

عرق

عرق کردن در خواب، برای کسی که دوست دارد عرق کند به شفای بیماری تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که عرق را از سر و صورتش پاک می‌کند، نیازهایش را برآورده می‌کند.

عروس

دیدن عروس در خواب، نشانه خیر و برکت است.

عزل شدن

عزل شدن در خواب، بر طلاق دادن همسر یا عوض نمودن پیشه و حرفه دلالت دارد.

عسل

دیدن عسل در خواب، به عمل صالح و خالص و روزی حلال تعبیر می‌شود. دیدن عسل برای اهل ایمان به خواندن قرآن و کردار نیک؛ و برای اهل دنیا به دست یافتن بر غنیمت یا مال و ثروتی بدون زحمت تعبیر می‌شود. دیدن عسل در خواب، به شفای بیماری نیز، دلالت دارد.

عشق

عشق در خواب، نشانه درد و بلا است و اگر کسی در خواب ببیند که عاشق شده است، امتحان می‌شود. عاشقی به غم و ناراحتی نیز، تعبیر می‌شود؛ زیرا عشاق، همواره پریشان و غم بارند.

عصا

دیدن عصا در خواب، به امر به معروف و نهی از منکر، پیروزی بر دشمنان، رسیدن به مراد و آرزو، آشکار شدن حق و حقیقت تعبیر می‌شود.

عصبانیت

عصبانیت در خواب، نشانه مرگ است. بر فقر و تلف نمودن ثروت نیز، دلالت دارد.

عطسه

اگر کسی در خواب عطسه کند، درحالی که در تنگنا و ناراحتی است، درهای خیر و رحمت بر او گشوده خواهد شد؛ و اگر فقیر و مستمند باشد، کسانی را پیدا خواهد کرد که به او کمک می‌کنند زیرا کسی که عطسه می‌کند دیگران برایش دعا می‌کنند. عطسه در خواب، ممکن است نشانه چیزی باشد که مورد رضایت خداوند است.

عقرب

عقرب در خواب، بر مردی سخن‌چین که دیگران را به جان هم می‌اندازد، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که عقرب او را نیش زد، دشمنش درباره‌ی او غیبت می‌کند یا اینکه به سانحه بدی دچار می‌شود.

عمامه

دیدن عمامه در خواب، به جاه و مقام و اقتدار تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که عمامه‌اش به طلا تبدیل شده است، اقتدار یا جاه و مقامش را از دست می‌دهد اگر کسی در خواب ببیند که عمامه بر سر می‌گذارد، به شکوه و مقام و شهرتش در میان مردم افزوده می‌شود.

عمر بن خطابس

هر کسی در خواب، عمر بن خطابس را ببیند، عمرش طولانی و عملش صالح می‌گردد و اظهار حق می‌کند. اگر کسی در شهر یا منطقه‌ای باشد که به خشکسالی دچار شده است و عمر بن خطابس را در خواب ببیند، باران زیادی در آن ناحیه می‌بارد و اگر در آن منطقه ظلم و ستم باشد، عدل و داد در آن‌جا برقرارمی گردد. اگر کسی در خواب ببیند که عمرس با تازیانه‌اش او را می‌زند یا او را تهدید می‌کند، از اعمالی که انجام می‌دهد، باید پشیمان شود.

عمل نیک

اگر کسی در خواب ببیند که عمل نیکی را انجام می‌دهد، مانند برداشتن سنگ یا خار و خاشاکی از سرراه یا امر کردن به نیکی و بازداشتن از بدی، در تجارتش به سود و منفعت فراوان دست می‌یابد یا بدهی‌هایش را می‌پردازد یا از چیزی که می‌ترسد، محافظت خواهد شد.

عنبر

دیدن عنبر در خواب، به دارایی و سود و منفعت تعبیر می‌شود و اگر در خواب از آن استفاده کند، نشانه آن است که از او به خوبی یاد می‌کنند.

عود

دیدن عود در خواب، بر نام بردن شخص به نیکی دلالت دارد. اگر کسی دید که عودی را با بوی خوش در دست دارد، سخنان نیکویی را می‌شنود و اگر چیزی را گم کرده باشد، آن را دوباره به دست خواهد آورد.

عورت

اگر کسی در خواب ببیند که عورتش آشکار شده است، اسرارش برملا می‌شود.

عید

اگر کسی در خواب ببیند که روز عید است، غم و غصه‌اش برطرف می‌شود و شادی و خوشی به او روی می‌آورد. عید، نشانه فراوانی روزی و بخشش و گذشت نیز، است.

عیسی پیامبر÷

هر کسی که عیسی÷ را در خواب ببیند، او مردی نیکوکار و اهل خیر است که بسیار سفر می‌کند؛ خداپرستی است که به مقدار اندک قناعت می‌کند و به او علم طبابت عطا می‌شود. اگر کسی عیسی÷ را در شهر یا مسجدی ببیند که اهل آن شهر در ناراحتی به سر می‌برند، مردم آن شهر نجات پیدا می‌کنند؛ زیرا عیسی÷ نشانه رحمت و شفقت خداوند است. دیدن عیسی÷ در خواب، نشانه خیر و برکت است برای آن مکانی که ایشان به آن‌جا می‌روند. اگر بیماری، عیسی÷ را در خواب ببیند، شفا می‌یابد و اگر زن حامله‌ای، او را در خواب ببیند، ممکن است پسری پاک و نیکوکار به دنیا بیاورد.