«ط»

طاعون

طاعون در خواب، بر سزا دادن از طرف سلطان یا ممکن است بر، افروخته شدن آتش جنگ دلالت داشته باشد.

طاق

دیدن طاق در خواب، ممکن است نشانه دنیا، شادی یا گشایش در امور باشد و ممکن است نشانه چیزی باشد که مردم با آن به مراد و آرزوی خود می‌رسند.

طاووس

دیدن طاووس در خواب، بر زنی بیگانه، زیباروی و ثروتمند دلالت دارد.

طبقه

اگر کسی در خواب ببیندکه طبقه‌ای از ساختمان را خریده است به سفری دور و دراز می‌رود.

طلا

دیدن طلا در خواب، بر شادی، گشایش در روزی و از بین رفتن اندوه و ناراحتی دلالت دارد.

طلاق

طلاق در خواب، بر ترک کردن و دست کشیدن از راه و روش قبلی، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که همسرش را طلاق می‌دهد، ثروتمند خواهد شد؛ زیرا خداوند می‌فرمایند: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ؛ یعنی، «و اگر زن و مرد از هم جدا شوند، خداوند از فضل و روزی خود آن‌ها را بی‌نیاز می‌گرداند».