«ض»

ضعف

اگر کسی در خواب ببیند که ضعیف شده است، دین و ایمانش ضعیف خواهد شد یا در انجام فرایض دینی از خود ضعف نشان می‌دهد.