«ص»

صابون

اگر کسی در خواب ببیند که لباس‌هایش را با صابون می‌شوید، از بیماری شفا می‌یابد، از گناهان توبه می‌کند یا درهای خیر و رحمت بر او گشوده می‌شود و قرض‌هایش را پرداخت می‌کند. ممکن است دیدن صابون در خواب، نشانه رفع غم و غصه باشد؛ زیرا صابون، چرک را از بین می‌برد و چرک نیز، در خواب به غم و غصه تعبیر می‌شود.

صاعقه

صاعقه به عذاب یا جزادادن دلالت دارد. اگر در خواب صاعقه به جایی خورد و صدای بلندی داشت، به آگاه نمودن گناهکاران تعبیر می‌شود. رعد و برق در خواب، نشانه درد و بلاست.

صبح

صبح در خواب، به خوشی، آسایش و وفای به عهد تعبیر می‌شود. اگر برده یا اسیری، چنین خوابی ببیند، آزاد می‌شود. دیدن صبح برای گناهکاران یا جاهلان به توبه و ترک اعمال گذشته تعبیر می‌شود. دیدن صبح برای بازرگانی که بازارش کساد شده است، نشانه رونق بازار و افزایش روزی او می‌باشد. دیدن صبح برای عامّه مردم در زمان ناراحتی و گرفتاری آن‌ها به نجات از گرفتاری و رفع غم و غصه تعبیر می‌شود.

صبر

صبر در خواب، به بلندی، رفعت و مژدگانی تعبیر می‌شود و ممکن است که نشانه عاقبت به خیری باشد.

صخره

صخره در خواب، به زن بردبار تعبیر می‌شود و نیز، نشانه بردباری، ثبات‌ قدم و درازی عمر است. دیدن صخره در خواب ممکن است، بر افراد سنگدل و جاهل دین خدا دلالت داشته باشد.

صدا

اگر کسی در خواب ببیند که صدایش را بلند می‌کند، بر قومی که عملی خلاف شرع انجام داده‌اند پیروز می‌شود. اگر ببیند که صدایش را در مقابل عالمی بلند می‌کند، مرتکب گناه می‌شود. صدای ضعیف در خواب، بر ترس و لرز؛ و پایین آوردن صدا بر تواضع دلالت دارد. شنیدن صدای زشت و ناخوشایند به غم و گرفتاری؛ و شنیدن صدای خوش به شادی و خوشی تعبیر می‌شود.

صدقه دادن

صدقه دادن در خواب، نشانه رفع بلا و شفای بیماری و خیر و برکت و روزی است.

صله رحم

اگر کسی در خواب ببیند که صله رحم به جای نمی‌آورد و به دیدار آنانی که خداوند امر نموده است، نمی‌رود؛ در دین گمراه شده یا به علت قهر کردن با خویشان، در زندگی سرگردان شده است.

صندلی

دیدن صندلی در خواب، به بزرگی و رفعت تعبیر می‌شود. اگر صندلی از آهن باشد، به قدرت و نیرو تعبیر می‌شود.