«ش»

شادی

شادی در خواب، دلیلی بر گشوده شدن درهای رحمت الهی بر بیننده‌ی خواب، بعد از ناراحتی است و بر پرداخت بدهی‌ها نیز، دلالت دارد. شادی و سرور در خواب، ممکن است بر عمل نیک، شاد شدن در زندگی و رفع درد و بلا دلالت داشته باشد.

شاعر

دیدن شاعر در خواب، بر مرد گمراهی دلالت دارد که به آنچه خود می‌گوید، عمل نمی‌کند.

شانه

دیدن شانه در خواب، برای کسی که بخواهد در امری مشارکت کند، نشانه خیر و برکت است. شانه به مردی عادل نیز، تعبیر می‌شود.

شاهین

دیدن شاهین در خواب، بر پادشاهی، عمر طولانی، ثروت یا دردسر و گرفتاری دلالت دارد.

شب

شب، نشانه آرامش و استراحت است و ممکن است نشانه عبادت و شب زنده‌داری باشد. دیدن شب‌های مبارک، مانند شب قدر به خیر و مژده نیک تعبیر می‌شود.

شپش

شپش در خواب، نشانه عذاب است. دیدن شپش‌های زیاد در خواب، بر فقر، شکست یا بیماری درازمدت دلالت دارد. کشتن شپش در خواب، نشانه رفع غم و غصه است. اگر کسی ببیند که شپشی، او را می‌گَزد، نشانه این است که افرادی ضعیف از او بدگویی می‌کنند.

شپشک

دیدن شپشک در خواب، بر مردی سخن‌چین دلالت دارد. اگر بیماری در خواب ببیند که در خانه‌ی او یا در بدن او شپشک وجود دارد، از دنیا می‌رود.

شتر

دیدن شتر در خواب، بر غم و غصه دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که شتری به او حمله‌ور شده است، به غم و غصه دچار می‌شود یا با فردی بی‌ارزش درگیر می‌گردد. اگر در خواب ببیند که افسار شتر را گرفته است و او را به راه مشخص و شناخته‌شده‌ای می‌برد، فردی را از گمراهی به سمت راه راست و خیر راهنمایی می‌کند، اما اگر شتر را به بیراهه ببرد، فردی را گمراه می‌کند و او را به سمت فساد ونابودی می‌کشاند. اگر کسی ببیند که شتری را ذبح می‌کند، از غم رها شده و به آرامش و راحتی می‌رسد؛ اگر از پشت شتری بیفتد، تنگدست و فقیر می‌شود و اگر شتر به او لگد بزند، به بیماری شدیدی مبتلا می‌شود. ممکن است شتر در خواب، به شیطان یا به فردی منافق و نادان تعبیر شود. اگر زنی در خواب ببیند که بر شتری سوار است، در حالی که ازدواج نکرده باشد، شوهر می‌کند و اگر ازدواج کرده و شوهرش گم شده باشد، شوهرش نزد او برمی‌گردد. اگر کسی ببیند که شتری را می‌دوشد، پول بسیار از طرف سلطان یا فرمانروا برای او می‌رسد و اگر به جای شیر از پستان شتر خون بیاید، پول حرامی به دست او می‌رسد. اگر کسی در خواب ببیند که شتر ماده‌ای وارد شهری می‌شود، آن شهر به فتنه و آشوب دچار می‌شود؛ زیرا خداوند می‌فرمایند: ﴿إِنَّا مُرۡسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتۡنَةٗ لَّهُمۡ؛ یعنی، «و ما شتر ماده را بر آنان فرستادیم تا فتنه و آزمایشی برای آنان باشد». اگر کسی در خواب ببیند که شتر ماده‌ای را سر می‌برد، عملی انجام می‌دهد که از آن پشیمان می‌شود یا به مصیبتی دچار می‌گردد. ممکن است شتر ماده به زن نیز، تعبیر شود.

شترمرغ

دیدن شترمرغ در خواب، بر زن یا نعمت دلالت دارد.

شراب

شراب، به پول حرام و گمراهی تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که شراب درست کرده است و آماده می‌کند، خدمتکار سلطان می‌شود یا مقام بزرگی به او سپرده می‌شود. دیدن شراب در خواب، بر فتنه، آشوب و دشمنی نیز، دلالت دارد و ممکن است به از دست دادن عقل، دیوانگی یا بیهوشی تعبیر شود.

شراب‌فروش

دیدن شراب‌فروش در خواب، بر مردی دلالت دارد که صاحب مال و ثروتی حرام است.

شراکت

اگر فقیری در خواب ببیند که با شخصی بلندپایه‌تر از خود شریک شده است، ثروتمند خواهد شد.

شرم

شرم و حیا درخواب، بر فراوانی ایمان و روزی دلالت دارد و ممکن است مایه‌ی هدایت برای فرد گناهکاری باشد.

شستن

شستن در خواب، نشانه توبه از گناهان یا برآورده شدن نیازها می‌باشد. شستن بدن با آب سرد در زمستان، نشانه غم و غصه است، اما اگر کسی در خواب ببیند که در فصل زمستان با آب گرم خود را می‌شوید، سود و منفعت به دست می‌آورد یا اینکه بیماریش شفا می‌یابد. اگر کسی در خواب ببیند که برای پوشیدن احرام یا داخل شدن به مکه، خود را می‌شوید، نشانه دلخوشی او و رسیدن به دوستان و خویشاوندان یا پرداخت بدهی‌هایش می‌باشد. اگر کسی در خواب دید که خودش را شست و لباسی تازه و نو به تن نمود، اگر بیمار باشد، شفا می‌یابد؛ اگر بدهکار باشد، بدهی‌هایش را می‌پردازد؛ اگر اسیر و دربند باشد، آزاد می‌شود؛ اگر غم و غصه‌ای داشته باشد، برطرف می‌شود؛ و اگر حج نکرده باشد، خداوند او را ثروتمند می‌کند؛ اما اگر بعد از شستن بدن، لباس کهنه‌ای به تن نمود، غم و غصه‌اش برطرف می‌شود؛ اما فقیر و مستند می‌گردد. شستن دست‌ها با آب و صابون، نشانه برطرف شدن غم و ناراحتی است.

شطرنج

بازی کردن با شطرنج و تخته نرد در خواب، به فریب کاری، حسد، فتنه و آشوب تعبیر می‌شود.

شعیب پیامبر÷

اگر کسی در خواب شعیب پیامبر÷ را ببیند در میان قومی گران‌فروش و کم‌فروش گرفتار می‌شود که به او حقه می‌زنند، اما در نهایت، بر آنان پیروز می‌شود.

شفاعت

شفاعت در خواب، به سربلندی، شکوهمندی و پاداش تعبیر می‌شود.

شکارچی

دیدن شکارچی در خواب، بر مردی دلالت دارد که عاشق زنان است و ممکن است برای رسیدن به آنان دام بگستراند.

شکر

شکر در خواب، به خوشی و شادمانی و رفع غم و اندوه تعبیر می‌شود.

شلوار

شلوار در خواب، به زن تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که شلوار جدیدی به دست آورد، زنی دیگر می‌گیرد.

شمشیر

دیدن شمشیر در خواب، بر فرزند پسر یا سلطان دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که شمشیری را برداشته و آن را در دست دارد، ولایتی بزرگ به او سپرده می‌شود؛ اگر ببیند که شمشیری را به همسرش می‌دهد یا همسرش به او شمشیری می‌دهد، فرزند پسر به آن‌ها عطا می‌شود؛ اما اگر شمشیر در درون غلاف باشد، دختر است. دیدن شمشیر در خواب به فتنه و آشوب نیز، تعبیر می‌شود.

شمع

شمع، نشانه هدایت است و دیدن آن در خواب برای جوان مجرّد به ازدواج و برای فرد جاهل و نادان به هدایت تعبیر می‌شود.

شن

دیدن شن در خواب، بر سفر کردن دلالت دارد و راه رفتن در میان شن، ممکن است به اندوه و ناراحتی تعبیر شود.

شنا

اگر کسی در خواب ببیند که شنا می‌کند و خودش شنا کردن نمی‌داند، در علم و دانش به مقصود و مراد خود می‌رسد و اگر ببیند که در وسط دریا به خوبی شنا می‌کند، کار یا مسؤولیتی بزرگ به او سپرده می‌شود که او در انجام آن پیروز و سربلند خواهد شد.

شهر

اگر کسی در خواب ببیند که وارد شهری از شهرها می‌شود، از آن چیزی که می‌ترسد ایمن می‌شود. ابن سیرین/ وارد شدن به شهر را در خواب، خوب و خارج شدن از آن را، بد می‌دانست.

شیر

شیر در خواب، به فطرت اسلام، هدایت، دین یا دانش تعبیر می‌شود.

شیر (ژیان)

دیدن شیر در خواب، بر سلطانی ظالم و ستمکار یا بر جهل و تکبّر و سرگردانی دلالت دارد و گفته شده است که دیدن شیر در خواب، بر دشمنی قوی و بانفوذ دلالت دارد.

شیر دادن

اگر زنی در خواب ببیند که مردی از شیر او می‌خورد، مال و دارایی او را می‌برد و اگر زن بیماری ببیند که شیر می‌دهد، از بیماری بهبود می‌یابد.

شیشه

شیشه در خواب، به زن تعبیر می‌شود؛ زیرا پیامبرص می‌فرماید: «رفقاً باالقواریر»؛ یعنی، با شیشه‌ها (زنان) با مدارا رفتار کنید.

شیطان

دیدن شیطان در خواب، به عالمی بدعت‌گرا یا اقدام به گناه، فریب و نیرنگ، جادوگری، حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر می‌شود. اگر کسی ببیند که شیطان، خودش را روی او انداخت، به رباخواری مبتلا می‌شود.