«س»

ساختمان

دیدن ساختمان جدید در خواب، بر سودی دنیایی دلالت دارد و نیز، ممکن است بر تولّد فرزند تعبیر شود. اگر کسی دید که در شهری یا روستایی، ساختمانی می‌‌سازد، با زنی از اهالی آن شهر یا روستا ازدواج می‌‌کند.

ساربان

دیدن ساربان در خواب، بر مسافرت یا فوت فردی بیمار دلالت دارد و ممکن است به ناخداو فرمانده کشتی نیز، تعبیر شود.

ساق پا

ساق پا در خواب، نشانه‌ی عمر انسان و ستون زندگی و حیات اوست. اگر کسی در خواب ببیند که یکی از ساق‌هایش را دراز و دیگری را بلند نموده است و هردو ساقش به هم بسته شده‌اند، یا اجلش نزدیک شده است یا واقعه‌ی بدی در انتظار اوست. اگر زنی در خواب ببیند که ساق پایش را آشکار نموده، دین و ایمانش روزبه‌روز بهتر می‌‌شود. اگر کسی ببیند که ساقی زیبا و فربه دارد، بر خوبی مرکب یا مقصد او دلالت دارد. ممکن است که ساق پا، بر ناراحتی و گرفتاری نیز، دلالت داشته باشد و آشکار نمودن ساق پا، به ترک نماز و ذلّت نیز، تعبیر ‌شود.

سایه

اگر کسی در فصل تابستان، سایه‌ای را در خواب ببیند، نشانه خوشی، استراحت و مقام والا است. اگر کسی در خواب ببیند که از فرط گرما به سایه‌ای پناه برده است، از غم و غصه نجات می‌‌یابد و رزق و روزی به دست می‌‌آورد. سایه‌ی زن، شوهر اوست و اگر زنی که شوهر نکرده است در خواب ببیند که زیر سایه‌ای رفته است، شوهر می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که در سایه، احساس سرما کرده و جلو آفتاب رفته است، از فقر و نداری نجات می‌‌یابد.

سبیل

اگر کسی در خواب ببیند که موهای سبیلش را کوتاه می‌کند، پیرو سنت پیامبرص است واگر ببیند که موهای سبیلش دراز شده است، خواب خوبی ندیده است.

ستاره

ستاره در خواب، بر فردی شرافتمند و بسیار بلندمرتبه دلالت دارد. اگر کسی در خواب، در خانه‌اش ستاره‌ای را دید که روشنایی نداشت، نشانه این است که عده‌ای از افراد معتبر و بلندمرتبه به مصیبتی دچارمی‌شوند.

ستم

ستم در خواب، بر بلا و مصیبت و ویرانی دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که به دیگری ستم کرده است و فرد ستم‌دیده دست به دعا برداشته و از او به خداوند شکایت می‌کند، باید از عذاب الهی بترسد.

ستون

ستون در خواب، نشانه دین است و مجموعه‌ی چند ستون، نشانه عده‌ای از مردان است که در انجام امور و دست کشیدن از گناهان می‌‌توان به آن‌ها تکیه و اعتماد نمود. اگر کسی در خواب ببیند که ستون مسجد کج شده و در جای خود نمانده است، او مردی است که از سلطه حاکم و فرمانروا خارج شده و سر به شورش برمی ‌دارد.

سجده

اگر کسی در خواب، برای خداوند سجده نماید، بر دشمنش پیروز گشته و خداوند نیز، از او خشنود خواهد شد و از خطرها رهایی می‌‌یابد و به مقصود خود می‌‌رسد، اما اگر ببیند که برای غیرخدا سجده می‌کند یا بدون هیچ نیتی سرش را به طرف زمین نزدیک می‌کند، ذلیل و خوار خواهد شد و اگر بازرگان باشد یا در مسابقه‌ای در حال رقابت با کسی باشد، برنده نخواهد شد و به مقصود خود نخواهد رسید. ممکن است سجده کردن، بر پیروی از سنت پیامبرص و همنشین شدن با ایشان در بهشت تعبیر شود. سجده‌ی شکر در خواب، بر رفع درد و بلا وتجدید شدن رزق و روزی دلالت دارد.

سخن

اگر کسی در خواب ببیند که با چند زبان مختلف سخن می‌‌گوید، صاحب ملک بزرگی می‌شود. سخن گفتن پرندگان در خواب، به‌طور کلی خوب است. اگر کسی ببیندکه پرنده‌ای با او سخن می‌‌گوید، به مقامی بلند دست می‌‌یابد. اگر کسی در خواب ببیند که حیوان چهارپایی با او سخن می‌‌گوید از دنیا می‌‌رود؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

﴿۞وَإِذَا وَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ عَلَيۡهِمۡ أَخۡرَجۡنَا لَهُمۡ دَآبَّةٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ تُكَلِّمُهُمۡ[النمل: ۸۲].

«هرگاه فرمان و حکم خدایی بر آنان واقع شود، چهارپایی را از زمین بر آنان خارج نماییم که با آنان سخن می‌گوید».

سدر

هر کسی در خواب درخت سدر را ببیند، به مقام و درجه‌ای بالا دست می‌‌یابد و راه ورع و تقوا و علم را پیش می‌‌گیرد. دیدن درخت سدر در خواب، خوب است و به رزق و روزی نیز، تعبیر می‌شود.

سدرة المنتهی

دیدن سدرة المنتهی که درختی است در بهشت، به نایل شدن به مراد و آرزوها تعبیر می‌شود.

سر

سر در خواب، به فرماندهی و سرمایه تعبیر می‌‌شود و بزرگ بودن سر بر شرف فراوان و کوچک بودن آن بر شرفی اندک دلالت دارد. پایین انداختن سر در میان مردم یا نزد سلطان، به انجام دادن گناهی بزرگ و پشیمانی از آن تعبیر می‌‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که سرش شبیه سر درازگوش شده است، همان گونه که پیامبرص در حدیثی به آن اشاره نموده است، در نماز جماعت قبل از امام به رکوع و سجود می‌‌رود یا اینکه مردی ساده‌لوح و نادان خواهد شد.

سراب

دیدن سراب در خواب، به عمل، بیهوده و پوچ که انجام نمی‌‌پذیرد، دلالت دارد و اگر کسی که خواب سراب را می‌‌بیند، خواهان چیزی باشد آن را به دست نخواهد آورد.

سرباز

اگر کسی در خواب ببیند که عده‌ای سرباز در جایی جمع شده‌اند، حق و حق‌طلبان پیروز خواهند شد.

سر بریدن

سر بریدن در خواب، بر ظلم و ستم به دیگران و خوردن حق آن‌ها دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که سرانسانی را می‌‌بُرد، به او ستم می‌کند و بریدن سر تمام آن موجوداتی که سر بریدن‌شان جایز نیست، ظلم بر آن‌هاست. اگر کسی غمگین باشد و در خواب ببیند که سرش را می‌‌بُرند، غم و غصه‌هایش برطرف می‌‌شود. سر بریدن به زن گرفتن نیز، تعبیر می‌‌شود؛ اگر کسی ببیند جانوری را سر می‌‌برد که بر زن دلالت دارد، مانند کبوتر یا هر جانور سفید و زیبایی، زن می‌‌گیرد. اگر کسی ببیند که سر پدر یا مادرش را می‌‌برد، حق آن‌ها را پایمال می‌‌کند.

سرزنش

سرزنش کردن در خواب، نشانه پیروی زیاد از راه و روش‌ شیطان است.

سرکه

دیدن سرکه در خواب، بر خیر و برکت، دارایی، کسب حلال و عمر طولانی دلالت دارد و برای کسی که درخواب آن را با نان بخورد بر کم شدن رفاه و خوش‌گذرانی دلالت دارد.

سرگردانی

سرگردانی در خواب، نشانه‌ی جهالت و تسلط شیطان بر بیننده‌ی خواب است.

سرما

سرما در خواب، نشانه‌ی فقر است. اگر کسی در خواب دید که سایه‌ای سرد را ترک کرده و مقابل خورشید نشسته است تا گرم شود، فقر و تنگدستی از او دور می‌‌شود و اگر دید که از شدّت گرما به زیر سایه‌ای رفت، غم و غصه از او دور می‌‌شود.

سرمه

دیدن سرمه در خواب، نشانه فراوان شدن مال و ثروت و درک و فهم است. اگر کسی که در چشمانش عیبی دارد در خواب ببیند که به آن‌ها سرمه می‌‌کشد، چشمانش شفا می‌‌یابند.

سرمه‌دان

سرمه‌دان در خواب، به زنی خوب و نیکوکار تعبیر می‌‌شود که‌ می‌خواهد به دیگران سود برساندن. اگر مرد مجرّدی در خواب ببیند که میله را داخل سرمه‌دان گذاشته است تا آن را به چشمانش بکشد، زن می‌‌گیرد.

سطل

اگر کسی در خواب ببیند که با سطلی از چاه برای خود آب می‌‌کشد، برای بهره‌ی دنیوی به کار و کوشش می‌‌پردازد. اگر کسی ببیند که با سطل از چاه آب می‌‌کشد و با آن آب، خود را می‌‌شوید به خوشی و مال دنیا می‌‌رسد و اگر در زندان باشد، آزاد می‌‌شود. آب کشیدن از چاه برای کسی که زن حامله دارد به تولد نوزاد پسر و برای کسی که زن ندارد، به رزق و روزی تعبیر می‌‌شود.

سفره

دیدن سفره در خواب، بر نعمت، اجابت دعا، خوشی زندگی و جشن و شادی دلالت دارد.

سقف

سقف در خواب، بر مردی والامقام و باشکوه دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که نزدیک است سقفی بر او بیفتد از مردی والامقام و باشکوه دچار ترس و هراس می‌‌شود و هر کسی در خواب ببیند که سقفی بر او افتاد، به شکنجه و عذاب مبتلا می‌‌شود.

سگ

سگ در خواب، به مردی گمراه و بی‌‌ارزش که دنباله‌رو هوا و هوس است، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که سگی بر او پارس می‌کند، از شخصی ناجوانمرد سخنانی زشت درباره‌ی خود می‌‌شنود. دیدن سگ شکاری در خواب به سربلندی و رزق و روزی تعبیر می‌‌شود.

سلاح

دیدن سلاح در خواب، بر پیروزی، قدرت، سرافرازی و رفع بدی‌ها دلالت دارد.

سلام کردن

اگر کسی در خواب دید، به کسی سلام می‌کند که با او دشمنی و عداوتی ندارد، از طرف او به بیننده‌ی خواب خیر، سلامت و امنیت می‌‌رسد. اگر بین آن دو عداوت و دشمنی وجود داشته باشد، گوینده‌ی سلام به آرزوی خود دربرابر طرف مقابل می‌‌رسد و از شرّ او درامان می‌گردد. اگر به کسی سلام نمود که بین آن‌ها معامله‌ی تجاری باشد و طرف مقابل به سلام او پاسخ گوید، معامله‌ بین آن‌ها انجام می‌‌گیرد و اگر به سلام جواب ندهد، معامله‌انجام نمی‌‌گیرد. اگر کسی در خواب دید که دشمنش به او سلام می‌کند و برایش هدیه‌ای آورده است، دشمنش به او پیشنهاد صلح و آشتی می‌‌دهد و اگر دید، با او دست می‌‌دهد و او را در ‌آغوش می‌‌گیرد، دشمنش از شرارت دست می‌‌کشد. اگر در خواب دید که با عده‌ای قبل از آنکه سلام کند، سخن می‌‌گوید، دلیل بر مخالفت با سنت پیامبرص و تمایل به بدعت است.

سلطان

اگر کسی در خواب دید که خداوند او را سلطان سرزمینی نموده است، به شکوه، اقتدار و سربلندی دست می‌‌یابد. دیدن چنین خوابی برای شخص بیمار، بر مرگ او دلالت دارد. ممکن است سلطان، بر دررأس بودن امری دلالت داشته باشد.

سلمانی

دیدن سلمانی در خواب، مایه‌ی آرامش و نجات یافتن از دردهای سر و چشم است. تراشیدن سر، پس دادن امانت و ایمن شدن از خطر می‌باشد. اگر کسی در خواب ببیند که در مراسم حج سرش را می‌‌تراشد، بدهی ‌هایش را می‌‌پردازد. تراشیدن ریش در خواب، از دست دادن مال و مقام و شهرت است. اگر بیماری در خواب ببیند که سرش را می‌‌تراشد، به بهبودی و سلامت دست می‌‌یابد.

سلیمان پیامبر÷

دیدن سلیمان پیامبر÷ در خواب، بر ملک و پادشاهی دلالت دارد و ممکن است به آسان شدن امور سخت و دشوار نیز، تعبیر شود. بیننده‌ی چنین خوابی از جانب خداوند به مقامی والا دست می‌‌یابد و در آخرت نیز، عاقبت به خیر خواهد شد.

سم

سم در خواب، برای کسی که آن را می‌‌خورد به غم و اندوه تعبیر می‌شود.

سنگ

دیدن سنگ در خواب، بر افراد سنگدل، نادان و بی‌‌عمل دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که با چوبی به سنگی می‌‌زند و‌ از آن سنگ، آب بیرون می‌آید، اگر تهیدست باشد، ثروتمند و اگر ثروتمند باشد، به ثروتش افزوده می‌‌گردد؛ ممکن است بر رزق و روزی نیکو نیز، دلالت داشته باشد.

سنگسار کردن

اگر کسی در خواب ببیند که شخصی را سنگسار می‌کند، درباره‌ی او سخن زشت خواهد گفت و او را دشنام می‌‌دهد. سنگسار کردن به تهمت زدن نیز، تعبیر می‌‌شود؛ مگر اینکه سنگسار، به علت حدّ شرعی باشد در این صورت، شخصی که سنگسار می‌‌شود، از جرم و گناه پاک خواهدشد.

سوار شدن

سوار شدن بر چهارپایان در خواب، بر سلطه و عزّت دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که سوار بر اسبی شده است، اما سواری نمی‌داند، به دنبال هوا و هوس رفته است.

سوراخ

دیدن سوراخ در خواب، به چنگ زدن بر روش بدعت‌گران تعبیر می‌‌شود. اگر کسی ببیند که از سوراخی جانوری بیرون می‌آید، به بیرون آمدن سخن از دهان تعبیر می‌شود.

سوزن

اگر نخی در سوزن باشد، به بهتر شدن اوضاع و احوال زندگی؛ و اگر جدا از آن باشد، به تشتّت و جدایی تعبیر می‌شود. اگر کسی سوزن شکسته‌ای را ببیند، دچار ناراحتی و پریشانی می‌شود.

سوسمار

سوسمار در خواب، بر مردی بیابانی دلالت دارد که با حقّه و فریب، خواهان تصاحب ملک و دارایی دیگران است.

سوگند

اگر کسی در خواب به حقیقت و راستی سوگند بخورد، پیروز خواهد شد و سخن حقّ را به مردم ابلاغ می‌کند و اگر به دروغ سوگند بخورد، شکست می‌خورد و خوار می‌شود و ممکن است گناه کبیره‌ای نیز، انجام دهد و پشیمان و ذلیل شود. اگر کسی در خواب ببیند که به صلیب، ستارگان، دریا و چیزهایی مانند این، سوگند می‌خورد، دلیلی است بر اینکه آن شخص، گمراهی و نفاق را دوست دارد و اگر به خداوند سوگند بخورد دلیل بر این است که بر راه حق می‌رود و دنباله‌رو سنت پیامبرص است.

سوگواری

دیدن سوگواری در خواب، برای کسی که زندگیش در خوشی و راحتی است، به ضرر و زیان یا به مصیبتی گرفتار شدن تعبیر می‌شود. اگر ببینده‌ی خواب ناراحت باشد‌، دیدن سوگواری، بر امید به رحمت خداوند و از بین رفتن غم و ناراحتی دلالت دارد. اگر کسی دید که برای تسلیت‌گفتن به مصیبت‌دیده‌ای، به مراسم سوگواری می‌رود، به امنیت و آسایش می‌رسد و مژده‌ای به او داده می‌شود. برپا نمودن مراسم سوگواری بدون هیچ دلیلی بر مصیبتی دلالت دارد که برایش سوگواری لازم است.

سیاهدانه

دیدن سیاهدانه در خواب، بر سلامتی و تندرستی دلالت دارد.

سیر

دیدن سیر در خواب، بر دارایی و مال حرام و سخنی زشت دلالت دارد. خوردن سیر در خواب تنها برای بیمار خوب است.

سیل

دیدن سیل در خواب، بر هجوم دشمن دلالت دارد. اگر آن سیل برای مردم سودمند باشد و ضرر نرساند، به خیر و برکت مستمر تعبیر می‌شود.

سیلی

سیلی زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبیر می‌شود؛ به ویژه اگر صاحب خواب از بچه‌دار شدن ناامید شده باشد، زیرا درحالی فرشتگان به ابراهیم÷ مژده تولد پسری را دادند که از بچه‌دار شدن ناامید شده بودند، همسرش ساره، شگفت‌زده شد و به صورت خود زد و خداوند در این مورد فرموده است: ﴿فَصَكَّتۡ وَجۡهَهَا؛ یعنی، «همسر ابراهیم» به صورت خود زد. ممکن است سیلی زدن به صورت نشانه جرم و گناه و مصیبت نیز، باشد.

سینه

زیبا وبزرگ بودن سینه در خواب، برای کافر نشانه‌ی این است که وارد اسلام می‌شود و برای مسلمان گنهکار، نشانه توبه کردن و روی آوردن به طاعت و پرستش خداوند است و ممکن است نشانه آسان شدن امور سخت و دشوار نیز، باشد. تنگ بودن سینه در خواب به گمراهی تعبیر می‌شود.