«ز»

زانو

دیدن زانو در خواب، به خسته شدن و تلاش و کوشش تعبیر می‌‌شود.

زبان

زبان، به دلیل و حجت تعبیر می‌‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که به پهنا یا درازای زبانش افزوده شده است، بر دشمنانش پیروز می‌‌شود و دیدن چنین خوابی، ممکن است نشانه فصاحت زبان و ادبیات شخص نیز، باشد.

زبان‌شناس

دیدن زبان‌شناس در خواب، بر نیک گرداندن و اصلاح زبان دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که زبان‌شناس گشته و دارای زبانی فصیح شده است، ثروتمند خواهد شد یا از ناراحتی‌ها و تنگنای روزگار نجات می‌‌یابد.

زخم

اگر کسی در خواب ببیند که شخص دیگری زخمی شده است، اما از زخمش خون نمی‌آید، سخن حقی را به آن شخص زخمی خواهد گفت، اما اگر ببیند که از زخم‌های آن شخص، خون می‌‌آید، درباره‌ی او غیبت می‌کند. ممکن است زخم بر روی بدن، به پول و ثروت نیز، تعبیر شود.

زدن

زدن با تازیانه در خواب، به سخن زشت و بد تعبیر می‌‌شود. زدن با شمشیر در خواب، به پیروزی بر دشمنان تعبیر می‌‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که زمین را می‌زند، به مسافرت می‌‌رود.

زرگر

دیدن زرگر در خواب، بر ریا، دروغ، تقلّب و فریب کاری دلالت دارد.

زره

دیدن زره در خواب، بر محافظت از خود در برابر دشمنان و ایمن بودن از شرّ آنان دلالت دارد.

زعفران

دیدن زعفران در خواب، بر مدح کردن و نیک سخن گفتن دیگران از شخص، تعبیر می‌‌شود.

زغن (پرنده‌ی گوشت ربا)

دیدن زغن در خواب، بر دزدانی دلالت دارد که پنهانی دزدی و راهزنی می‌‌کنند و ممکن است بر افراد شیاد و فریب کار نیز، دلالت داشته باشد.

زکات

پرداخت زکات در خواب، بر افزایش مال و ثروت، سود بردن فراوان، بالا رفتن درجه و مقام، رفع بلا و مصیبت، دلالت دارد.

زکریا÷

هرکس پیامبر زکریا÷ را در خواب ببیند خداوند در هنگام پیری به او فرزندی صالح عطا می‌کند و همسرش را برای او نیک می‌‌گرداند.

زلزله

دیدن زلزله در خواب، بر ترس دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که ناحیه یا مکانی دچار زلزله شد، آن ناحیه دچار مصیبت‌هایی از قبیل قحطی و خشکسالی، هجوم ملخ به مزارع یا تهدیداتی دیگر می‌گردد. دیدن زلزله برای زن حامله بر سقط شدن جنینش تعبیر می‌‌شود. زلزله، بر از بین رفتن امنیت میان مردم نیز، دلالت دارد.

زمین

برای دیدن زمین در خواب، تعبیرات زیادی وجود دارد و هر زمینی براساس جوهر آ‌ن، تعبیر می‌‌شود؛ مثلاً، دیدن زمین محشر، دلیلی است برای پاداش پنهانی، راستی پیمان و در امان بودن از خطر و ممکن است بر توبه نمودن و هدایت یا فتن نیز، دلالت نماید. دیدن زمین کشاورزی بر فایده و برکت دلالت دارد. اگر کسی دید که مالک زمین شد، ‌و هنوز ازدواج نکرده است، ازدواج می‌کند و از همسرش صاحب فرزند خواهد شد. اگر کسی دید که زمینش دچار زلزله شد، زنش سقط جنین می‌کند. اگر کسی ببیند که روی زمین است و آن زمین دچار فرورفتگی شد، بر گمراهی، سرگردانی و نادانیش درباره‌ی خدا و روز آخرت دلالت دارد. اگر کسی دید که در زمینی وسیع و بیابان‌مانند و ناشناخته‌ است، به سفر می‌‌رود. اگر کسی در خواب دید که با چوب یا چیز دیگری به زمین می‌‌زند برای تجارت به سفر می‌‌رود. اگر کسی دید که از یک زمین خشک و بی‌‌آب و علف وارد زمینی سرسبز و خرم شد از بدعت دست کشیده و به سنت روی می‌‌آورد و اگر کسی آن را دید، تعبیر آن نیز، عکس می‌‌شود.

زن

زن در خواب، به فتنه تعبیر می‌‌شود و اگر کسی زنی را در خواب ببیند که می‌‌آید و می‌‌رود، نشانه فراخواندن به بدی و گناه است. دیدن زن سیاه‌پوست با موهای مجعد، به طاعون تعبیر می‌‌شود. دیدن زن نیکوکار در خواب، به خیر و خوشی و دیدن پیرزن، به دنیا تعبیر می‌‌شود.

زناکار

اگر کسی در خواب ببیند که زن زناکاری را به کار گرفته است، خود را به امور دنیوی مشغول نموده است. اگر کسی ببیند که با زناکاری زنا می‌کند، به شر و فتنه مبتلا می‌‌شود.

زن ریسنده

دیدن زنان ریسنده در خواب، نشانه قناعت و پیروی از سنت است. اگر کسی در خواب ببیند که زنی ریسنده رشته‌هایش را پنبه می‌کند، نشانه آن است که خداوند بر‌آن شخص خشم گرفته است.

زنان

دیدن زنان در خواب، به زینت و خوشی‌های دنیا تعبیر می‌‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که زنان به او روی آورده‌اند، نشانه روی آوردن او به دنیا و در خوشی‌های آن قرارگرفتن است. ممکن است دیدن زنان در خواب، به فتنه و آزمایش یا عشق و محبت نیز، تعبیر شود و جهاد زنان در خواب، به حج رفتن آنان تعبیر می‌‌شود.

زنان پیامبرص

دیدن زنان پیامبرص، بر مادر و خیر و برکت دلالت دارد. اگر زنی حضرت عائشه را در خواب ببیند به درجه‌ای عالی و نامی نیک نزد پدر و شوهر دست می‌یابد و دیدن حضرت خدیجه بر خوشی و نوادگان صالح دلالت دارد. اگر مردی که هنوز ازدواج نکرده است، یکی از زنان پیامبرص را در خواب ببیند، با زنی شایسته و نیکوکار ازدواج می‌کند و اگر زنی یکی از همسران پیامبرص را در خواب ببیند، با مردی نیکوکار ازدواج می‌کند و در کنارش به آسایش و آرامش می‌‌رسد.

زنبور عسل

دیدن زنبور عسل در خواب، به خیر و برکت و سود و ثروت تعبیر می‌‌شود.

زندان

زندانی شدن در خواب، بر ذلّت و ناراحتی دلالت دارد. زندانی شدن در اتاقی جداگانه و گچ‌کاری شده به مُردن و آن اتاق نیز، به قبر تعبیر می‌شود. اگر زنی در خواب ببیند که سلطانی، او را به زندان انداخته است، شوهر می‌کند. اگر کسی ببیند که از زندان رها گشته است، از بیماری بهبود می‌‌یابد. اگر کسی ببیند که در زندان سلطانی بسته شده است، به عملی بد و ناراحت‌کننده دچار می‌‌شود یا دچار غم و غصه‌ای شده است که‌ می‌خواهد از آن رهایی یابد. اگر فردی بیمار یا اندوهگین در خواب ببیند که از یک زندان ناشناخته و تنگ رها شده و وارد سرزمینی وسیع شده است، به راحتی و آسایش می‌‌رسد.

زهد

زهد در خواب، دلیل محبوب بودن میان مردم است.

زیتون

زیتون در خواب، بر مال دنیا دلالت دارد و درخت زیتون به مردی سودمند برای خانواده‌اش تعبیر می‌‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که با فشار دست عصاره‌ی زیتون را می‌‌گیرد، خیر و برکت زیادی به او می‌‌رسد.