«ر»

رانده شدن

رانده شدن در خواب، برای کسی که ظاهراً دیندار و نیکوکار است، بر پشت کردن به اهل ایمان و طاعت تعبیر می‌شود.

راه

دیدن راه در خواب، بر شریعت دلالت دارد و راه‌های متفاوت به راه‌های اهل بدعت تعبیر می‌‌شود.

راهب

دیدن راهب در خواب، بر فردی بدعت‌گرا که در بدعت زیاده‌روی نموده است، دلالت دارد.

راه راست

راه راست در خواب، نشانه علم و یکتاپرستی و پیروی از سنت می‌باشد. اگر کسی در خواب ببیند که از راه راست منحرف شده است، گمراه شود و به خطا و گناه ‌افتد.

راه رفتن

راه رفتن درست، با حالتی متوازن در خواب، به هدایت و طلب علم تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که با حالتی متکبرانه راه می‌‌رود نشانه بداحوالی و فساد دین اوست.

ردا

پوشیدن ردا در خواب، بر ثروتمند شدن دلالت دارد؛ زیرا ردا، بدن را از سرما محافظت می‌کند و سرما نیز، در خواب به فقر و تنگدستی تعبیر شده است، اما پوشیدن ردا در فصل تابستان بر غم و غصه دلالت دارد.

رضوان (فرشته)

دیدن رضوان که فرشته‌ی مسئول بهشت است، به شادی، شادمانی، نعمت و رضایت خداوند تعبیر می‌‌شود.

رعد

شنیدن صدای رعد در خواب بدون بارش باران، بر وحشت و ترس دلالت دارد و به تهدید از طرف سلطان نیز، تعبیر می‌شود و خیری در آن نیست. شنیدن صدای رعد و باران در فصل خود، مژده‌ی خیر و برکت است و ممکن است شنیدن صدای رعد، بر ذکر و یاد خداوند نیز، دلالت داشته باشد.

رفت و آمد بین صفا و مروه

رفت و آمد بین صفا و مروه در خواب، بر بهبودی، رفع غم و اندوه و آمدن رزق و روزی دلالت دارد. اگر بیننده‌ی این خواب بیمار باشد، بهبود یافته از بستر برمی ‌خیزد و برای کسب رزق و روزی سعی و تلاش خواهد کرد.

رقص

رقص در خواب، مصیبت است و اگر کسی برای دیگری رقص کند، در مصیبت او شریک می‌‌شود.

رنگ زدن

سرخ کردن موی ریش با حنا در خواب، دلیل بر سرافرازی و پیروی از سنت پیامبرص می‌‌باشد. اگر کسی در خواب ببیند که دستش در حناست، زندگی خوب و بی‌دردسری خواهد داشت و اگر زنی در خواب ببیند که دستش در حناست، دلیل بر این است که رفتار شوهرش با او خوب خواهد بود. رنگ سیاه به موزدن در خواب، بر تباهی دین و احوال شخص دلالت دارد.

رنگ زرد

اگر کسی در خواب ببیند که چهر‌اش زردرنگ شده است، بیمار خواهد شد.

رنگ سفید

هر کسی در خواب ببیند که چهره‌اش سفید گشته است، به عزت و احترام می‌‌رسد.

رنگ سیاه

دیدن رنگ سیاه در خواب، بر مال و سامان گرفتن زندگی دلالت دارد.

روباه

دیدن روباه در خواب، بر دشمنی نیرنگ‌ باز دلالت دارد.

رود

آب خوردن از رود در خواب، خوب نیست؛ به دلیل این آیه: ﴿قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبۡتَلِيكُم بِنَهَرٖ...؛ یعنی، «خداوند، شما را با این رود آزمایش می‌کند (اشاره به داستان طالوت). رود در خواب، بر روزی مداوم دلالت دارد».

روز

روز در خواب، بر رفع غم و غصه و تنگنا و آشکار شدن حجّت و برهان دلالت دارد.

روزه گرفتن

اگر کسی در خواب ببیند که روزه گرفته است، به او سربلندی و توفیق توبه عطا می‌‌شود، یا کفاره سوگندی را می‌‌پردازد یا به او فرزند پسر عطا می‌‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که در ماه رمضان روزه نمی‌‌گیرد، ممکن است که در راه خدا به سفری طولانی برود.

روستا

دیدن روستا در خواب، بر هلاکت و ستم‌کاری دلالت دارد. بیرون رفتن از روستا، نشانه صلاح دین است و اگر کسی در خواب ببیند که از روستایی خارج شده و به شهری می‌‌رود، از خستگی به استراحت و از ترس به امنیت می‌‌رسد. تعبیر خارج شدن از شهر و رفتن به روستا، برعکس است.

روسری

دیدن آن در خواب برای زن، بر پوشش و زینت دلالت دارد.

روغن

روغن در خواب، بر رزق و روزی پاک و حلال یا علم سودمند دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بدن خود را با آن می‌‌مالد، اگر بیمار باشد، شفا می‌‌یابد. روغن زیتون به علم، برکت، هدایت، شفا و رزق و روزی حلال تعبیر می‌‌شود.

روغن‌فروش

روغن‌فروش در خواب، به عالم یا شخصی که در علم و مال، با دیگران شراکت دارد، تعبیر می‌‌شود.

ریحان

دیدن ریحان در خواب، به از بین رفتن غم و اندوه یا کردار نیک تعبیر می‌‌شود. اگر مرده‌ای ریحانی را به دست زنده‌ای بدهد یا نزد او ریحان‌های بسیار باشد، آن مرده در بهشت است. دیدن ریحان در خواب، برای افراد مجرّد به ازدواج و برای افراد متأهل به تولد فرزند تعبیر می‌‌شود.

ریسمان

ریسمان در خواب، به دین تعبیر می‌‌شود. اگر کسی ببیند که ریسمانی را در دست گرفته است، به دین الهی چنگ می‌‌زند و اگر ببیند که به آن آویزان شده است با حالت مسلمانی از دنیا می‌‌رود.

ریش

ریش در خواب، به زینت، عزّت و ثروتمندی تعبیر می‌شود و ممکن است بر کردار نیک و تمسّک به سنت پیامبرص نیز، دلالت داشته باشد. ریش برای گناهکار نشانه توبه و برای گمراه نشانه هدایت است.