«ذ»

ذکر و یاد خداوند

دیدن جایی که در آن مردم به ذکر و یاد خداوند، از قبیل دعا کردن و قرآن خواندن مشغول هستند، بر آباد شدن و ترقی یافتن آن مکان دلالت دارد و این ترقی، به مقدار ذکر و یاد خداوند و صحت خواندن آیات قرآن در آن محل بستگی دارد. اگر کسی در خواب ببیند که بسیار به ذکر و یاد خداوند مشغول است، بر دشمنانش پیروز می‌‌شود.

ذلّت

ذلّت و خواری در خواب، بر تنگدستی، رذالت و نقص دین دلالت دارد.