«د»

دار زدن

دار زدن، بر فحش و بدنامی دلالت دارد و ممکن است بر متهم شدن نیز، دلالت داشته باشد.

داماد

دیدن داماد در خواب، نشانه خیر و برکت است.

داود÷

هرکس که داود پیامبر÷ را در خواب ببیند، به مقام و قدرت دست می‌یابد.

دایره زنگی

دیدن دایره زنگی یا دف ممکن است، بر عروسی و زن گرفتن دلالت داشته باشد.

دجّال

دیدن دجّال در خواب، بر سحر، فریب، دروغ و پیروز شدن دشمنان دلالت دارد.

درخت

درخت در خواب، به زن تعبیر می‌شود؛ دیدن درختان زیاد به نزاع و گرفتاری دلالت دارد. دیدن چند درخت ناشناخته به غم و غصه تعبیر می‌شود؛ به‌ویژه، اگر این خواب در شب دیده شود. دیدن درخت زیبا و میوه‌داری مانند درخت خرما، بر سخن نیکو و سودمند و دیدن درخت زشت و بی‌ثمر، مانند درخت حنظل، به سخن ناروا و بی‌فایده دلالت دارد.

درخت تاک

درخت تاک در خواب، به مردی مؤمن، سخی، بخشنده و محترم تعبیر می‌شود.

درد

دل درد در خواب، نشانه زشتی باطن و بدکرداری است. درد جگر، نشانه بدی کردن با فرزند و درد زانو، نشانه بدی کردن با طایفه و خاندان است. درد پاها نیز، بر رفتن به راهی غیر از خدا دلالت دارد.

درو کردن

درو کردن در خواب، بر فتنه و آشوب دلالت دارد.

دروازه

در یا دروازه در خواب، دروازه‌ی رزق و روزی است. اگر کسی در خواب دید که از یک در تنگ بیرون رفته و به جای وسیعی وارد شده است، از تنگنا و ناراحتی رهایی می‌یابد.

دروغ

دروغ و دروغگویی در خواب، نشانه ارتکاب گناه، شکست و عدم موفقیت است.

درّه

دیدن دره در خواب، بر سفری خستگی‌ناپذیر دلالت دارد. اگر کسی ببیند که در دره‌ای خشک و بی‌آب و علف سکونت گزیده است، به حج می‌رود.

دریا

دریا در خواب، بر پادشاهی قدرتمند دلالت دارد. اگر کسی در خواب دید که دریایی را از دور می‌بیند، دچار بلا، ناراحتی و فتنه می‌شود. اگر کسی در خواب دید که روی دریا ایستاده است، بخشی از قدرت و حکومت به او سپرده می‌شود؛ دیدن چنین خوابی برای زن، ممکن است بر شوهر کردن دلالت داشته باشد.

دریاچه

دیدن دریاچه‌ای کوچک در خواب، بر زنی ثروتمند دلالت دارد.

دزد

دزد در خواب، به شخصی مکّار و متقلّب تعبیر می‌شود و ممکن است بر شیطان نیز، دلالت داشته باشد. دزدی در خواب بر زنا و ربا دلالت دارد.

دستبند

در دست کردن دستبند در خواب، برای مرد، نشانه غم و غصه و برای زن نشانه نعمت و خوشی و زینت است. گفته شده است که دستبند نقره بر دین و تقوای کسی دلالت دارد که آن را در دست دارد، زیرا از زینت‌ها و پوشش‌های اهل بهشت است.

دست دادن

دست دادن در خواب، نشانه گذشت، محبت یا بیعت کردن است.

دستگیره

دیدن دستگیره در خواب، نشانه دینداری است. هرکس در خواب دستگیره‌ای را در دست بگیرد؛ به دین الهی چنگ زده و تمسّک جسته است.

دشمنی

اگر کسی در خواب ببیند که با شخصی دشمنی می‌کند، دوست آن شخص خواهد شد. دشمنی کردن با دشمنان خدا در خواب، نشانه ایمان، و دوستی با آن‌ها در خواب، نشانه مخالفت با قرآن و سنت است.

دعا

اگر کسی در خواب ببیند که دعا می‌کند یا برایش دعا می‌‌کنند، خیر و بهره‌ای نیک نصیب او می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که در تاریکی‌ دست دعا به طرف خداوند برداشته است و او را می‌خواند، از غم و اندوه نجات می‌یابد.

دعوت

دعوت برای طعام در خواب، بر گِرد آمدن مردم برای انجام اعمال خیر دلالت دارد.

دفتر

دیدن دفتر در خواب، بر سود و منفعت، رزق و روزی و علم دلالت می‌کند.

دفن کردن

اگر کسی در خواب دید که مرده است و او را دفن می‌‌کنند، به سفری بسیار دور می‌‌رود و اگر کسی در خواب ببیند که او را دفن می‌کنند در حالی ‌که زنده است، اسیر شده و زندگی بر او سخت خواهد شد.

دلّال

دیدن دلّال یا واسطه در خواب، بر کسی که مردم را به سمت نیکی یا بدی راهنمایی می‌کند، دلالت دارد.

دلتنگی

دلتنگی در خواب، بر کم شدن رزق و روزی دلالت دارد یا بر مبادرت به گناه و تأثیر آن بر دل انسان در دنیا.

دم

دم در خواب، بر دنباله‌روی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که دمی برایش درست شده است، عده‌ای از مردم دنباله‌رو او خواهند شد.

دمپایی

دیدن دمپایی در خواب، بر خدمتکار، دارایی و دور نگه داشتن خود از ناراحتی‌ها دلالت دارد.

دمیدن

دمیدن یا فوت کردن در چیزی در خواب، بر سحر و جادو دلالت دارد.

دنیا

دنیا، بر غفلت، خوشگذرانی، غرور و تکبّر، فریب و نیرنگ، خستگی و ناراحتی دلالت دارد و ممکن است بر زن، فرزندان و اموال نیز، دلالت داشته باشد.

دوات

دیدن دوات یا ظرف مرکب در خواب، به خدمتکار، خیر و خوشی یا ازدواجی سودمند تعبیر می‌شود.

دود

دود در خواب، به درد و آزار و غم و اندوه تعبیر می‌‌شود.

دوزخ

اگر کسی در خواب ببیند که به دوزخ افتاده است، گناه کبیره‌ای را انجام می‌‌دهد و اگر ببیند که از دوزخ خارج می‌‌شود، از گناهانش توبه می‌کند. اگر کسی ببیند که دوزخ به او نزدیک گشته است، درد، بلا و ناراحتی به او نزدیک می‌‌شود.

دوست داشتن

دوست داشتن خدا در خواب، بر قوی‌‌تر شدن دین و ایمان و پیروی از سنت پیامبرص دلالت دارد. دوست داشتن فردی به خاطر خدا در خواب، بر خوشنودی و رحمت خداوند؛ و اگر به خاطر امر دیگری غیر از خدا باشد، بر غم واندوه دلالت دارد.

دهان

دیدن دهان در خواب، به آن چیزی که از دهان بیرون می‌‌آید؛ یعنی، بر اساس جوهر سخنان از خیر و شر، تعبیر می‌‌شود.

دهن‌دره

دهن‌دره کردن در خواب، به عملی تعبیر می‌‌شود که شیطان از آن خشنود است.

دیدار و ملاقات

دیدار و ملاقات در خواب، به پیوند خویشاوندی و صله‌ی رحم دلالت دارد. دیدار نیکوکاران و صالحان در خواب، دلیلی است بر محبت داشتن به آنان، و بر وفای به عهد نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب دید که به دیدار افراد شرور و بدعت‌گر می‌‌رود، بر تباهی دین و دنیای آن شخص دلالت دارد و نیز، دلیلی است بر سپری نمودن اوقات گران‌بها در امور بیهوده و خوشگذرانی.

دیگ

دیگ در خواب، به انسان عالم و دانا تعبیر می‌‌شود. اگر کسی ببیند که در دیگی غذا می‌‌پزد، پول بسیار به دست می‌آورد. گوشت داخل دیگ در خواب، بر رزق و روزی پاک دلالت دارد.