«خ»

خاتن

دیدن خاتن (ختنه‌کننده) در خواب، بر آبرو ریزی و ظاهر شدن عیب و عورت انسان دلالت دارد.

خارش

هرکس در خواب ببیند که خود را می‌خاراند، از احوال خویشان و بستگان جویا می‌شود، به دیدار آن‌ها می‌رود و به خاطر آن‌ها خسته می‌شود.

خاک

خاک، به مردم تعبیر می‌شود؛ زیرا مردم از خاک آفریده شده‌اند، ممکن است بر دنیا و اهلش دلالت داشته باشد. اگر کسی دید که دست در خاک انداخته، از جایی به دست او پول می‌رسد.

خاکستر

خاکستر در خواب، به سخنی باطل یا عملی بیهوده تعبیر می‌شود.

خانه

خانه در خواب، همسر بیننده خواب است که با او همبستر می‌شود. اگر کسی دید که از خانه‌ی کوچکی بیرون می‌رود، از غم و غصه رهایی می‌یابد. اگر در خواب دید که خانه‌اش بزرگتر شده است، خیر و برکت به او روی می‌آورد.

ختنه

ختنه کردن در خواب، بر پاک شدن از کثافات و خوشحالی و شادمانی دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که او را ختنه می‌کنند، خداوند او را از گناهان پاک می‌کند و اگر بیننده‌ی خواب دختر باشد، ممکن است شوهر کند یا دچار قاعدگی شود.

خراش

اگر کسی در خواب ببیند که شخصی بر بدن او خراشی وارد کرده است، آن شخص بر مال و ثروت بیننده‌ی خواب یا بستگان و خویشانش زیان وارد می‌کند. خراش زدن ممکن است به ناسزا گفتن نیز، دلالت داشته باشد.

خرگوش

دیدن خرگوش در خواب، بر مردی ترسو دلالت دارد.

خرما

اگر کسی در خواب ببیند که خرما می‌خورد، روزی پاک و خاصی به دست او خواهد رسید. هرکس ببیند که برایش خرما می‌آورند، پول به دستش می‌رسد و اگر به غم و غصه دچار شده بود، از غم نجات می‌یابد؛ به دلیل داستان مریم:

﴿وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسَٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبٗا جَنِيّٗا٢٥[مريم: ۲۵].

«تنه‌ی خرما را تکان بده تا خرمای نورس و مرغوبی بر تو ببارد [بعد از ناراحتی از زایمان]».

اگر کسی دید که هسته‌ی خرمایی را بیرون آورد، صاحب پسری خواهد شد. اگر کسی دید که خرمای خوشمزه‌ای را می‌خورد، سخنان مطلوب و نیکی را خواهد شنید و به سود و منفعت فراوان دست می‌یابد و اگر کسی در خواب احساس کند که کامش چنان شیرین شده است که گویی خرما خورده است، شیرینی ایمان را خواهد چشید. دیدن خرمای عجوه (خرمای متراکم یا بهترین نوع خرما) در خواب، بر ثروتی حلال دلالت دارد.

خرمافروش

دیدن خرمافروش در خواب، بر به دست آوردن پول از راه کسب حلال یا بر آگاهی یافتن از سنت پیامبرص دلالت دارد.

خروپف

خروپف در خواب، ممکن است نشانه ایمن شدن از ترس باشد؛ زیرا خروپف در اصل نشانه خواب عمیق است و خواب عمیق نیز، مایه آرامش و استراحت است.

خروس

دیدن خروس در خواب، به خطیب تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که خروسی را سر می‌بُرد، به ندای مؤذّن جواب نمی‌دهد. اگر کسی در خواب ببیند که تبدیل به خروس شد، مؤذن خواهد شد. همچنین خروس در خواب، به مردی با جرأت و خوش‌صدا تعبیر می‌شود. دیدن جنگ خروس‌ها، به تفرقه و درگیری بین مسلمانان تعبیر می‌شود.

خشک بودن

خشک بودن در خواب، بر تنگدستی و عدم آرامش و راحتی در زندگی دلالت دارد.

خشم

خشم در خواب، نشانه زندان است. اگر کسی در خواب ببیند که با خشم زیاد از خانه بیرون می‌رود، به زندان می‌افتد؛ اما اگر به خاطر خداوند در خواب خشمگین شده باشد، نیرو و توان بسیار به دست می‌آورد. فرو نشاندن خشم در خواب، نشانه‌ی ازشخصی به نیکی یاد نمودن است که به خاطر خداوند، خشم خود را فرو می‌نشاند، اگرچه توانایی بروز آن را نیز، دارد.

خضر÷

دیدن خضر÷ در خواب، بر برکت، فزونی نعمت، امنیت و آسایش دلالت دارد.

خطیب

دیدن خطیب در خواب، بر توبه، تقوا و امر به نیکی و نهی از بدی دلالت دارد. اگر زن مجرّدی خطیب جمعه را در خواب ببیند، شوهر می‌کند و اگر پسری مجرّد چنین خوابی ببیند، درصدد ازدواج است. اگر کسی در خواب ببیند که خطیب شده است، اگر شایستگی داشته باشد به مقام بالایی می‌رسد و اگر زنی در خواب ببیند که خطبه می‌خواند به همسری مردی نیکوکار درمی‌آید.

خلط سینه

بیرون دادن خلط سینه در خواب، بر شفا یافتن از بیماری و روی آوردن خیر و برکت دلالت دارد.

خلیفه

اگر کسی در خواب خلیفه را ببیند یا اینکه ببیند، خلیفه شده است، بر نیکو بودن حال او و عاقبت به خیری دلالت دارد. همچنین، دیدن خلیفه در خواب، بر بالا رفتن مقام و مرتبه دلالت دارد و اگر به بیننده‌ی این خواب قولی داده شده است، به آن قول، عمل می‌شود و او به مراد خود می‌رسد.

خمیر

دیدن خمیر در خواب، به خیر و روزی و مال تعبیر می‌شود و دیدن کسی که خمیر می‌سازد، بر شخصی دلالت دارد که به منافع عمومی توجه می‌کند.

خنجر

اگر کسی در خواب ببیند که خنجری در دست دارد، به او مال و قدرت عطا می‌شود.

خنده

خنده در خواب، بر خوشی و شادی دلالت دارد و نیز، گفته شده است که هر‌کس در خواب بخندد، فرزند پسر به او عطا می‌شود. اگر کسی ببیند که خنده‌اش فقط به صورت تبسم است، نشانه این است که فرد صالح و نیکوکاری است. اگر کسی در خواب ببیند که مرده‌ای می‌خندد، نشانه آن است که آن مرده در آخرت در خوشی و نعمت به‌سر می‌برد.

خواب

اگر کسی در خواب ببیند که خوابیده است، نشانه غفلت از ذکر و یاد خداوند است.

خودپسندی

خودپسندی در خواب، نشانه ظلم و ستم است و ممکن است بر هلاک شدن نیز، دلالت داشته باشد.

خوراک

دیدن خوراک‌هایی که به فصل و زمان مشخصی مربوط نیستند، به روزی و منفعتی دائمی تعبیر می‌شود و اگر خوراکی، ویژه فصل یا زمان مشخصی باشد، مانند بادنجان و کدو، به رزق و روزی در یک زمان مشخص تعبیر می‌شود. دیدن خوراک پادشاهان، نشانه سربلندی و عزّت است و دیدن خوراک علما و دانشمندان، بر دانش، هدایت و برکت تعبیر می‌شود.

خورشید

خورشید در خواب، به خلیفه، امیر یا پدر تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که خورشید از خانه‌ای طلوع می‌کند، اهل آن خانه به سربلندی، شرف و مقام بزرگی دست می‌یابند. دیدن خورشید همچنین، ممکن است بر رزق و روزی، هدایت، پیروی از حق یا شفای بیمار دلالت نماید.

خوشبو کردن

اگر کسی در خواب ببیند که با عطر خود را خوشبو می‌کند، در میان مردم به خوبی رفتار می‌کند.

خوشه گندم یا جو

دیدن خوشه گندم یا جو در خواب، بر مال و مکنت دلالت دارد که چند برابر می‌شود. یک خوشه گندم سبز و بلند، به روزی با برکت، و خوشه خشک و کوتاه به قحطی و خشکسالی تعبیر می‌شود.

خوک

دیدن خوک یا گراز در خواب، بر شرّ و گرفتاری و پول حرام دلالت دارد.

خون دماغ

خون دماغ شدن در خواب، بر غم و اندوه و بلا دلالت دارد.

خیاط

دیدن خیاط در خواب، بر متّحد شدن مردم و هماهنگی میان آنان دلالت دارد.

خیمه

دیدن آن در خواب، دلیل بر رسیدن مژده‌ای است. ممکن است بر همسر شخص دلالت داشته باشد؛ به سفر کردن نیز، تعبیر می‌شود.