«ح»

حاملگی

اگر کسی در خواب ببیند که زنش حامله است، منتظر سود و نفع دنیوی است. هر زنی که در خواب خود را حامله ببیند، مال و دارایی او زیاد می‌شود. حامله دیدن دختر یا بیوه‌زن به شوهر کردن او تعبیر می‌شود.

حج

اگر کسی در خواب ببیند که مراسم حج را به‌جا می‌آورد و به دور کعبه، طواف می‌کند یا بعضی از مراسم حج را به جا می‌آورد، نشانه‌ای است بر دینداری و ثابت قدم بودن او بر شریعت الهی، پاداشی است بر اعمال نیک او، محافظت شدن از آنچه می‌ترسد، پرداختن قرض‌هایش و برگرداندن امانت‌های مردم؛ اگر در سفر باشد، به مقصد می‌‌رسد؛ اگر بازرگان باشد، سود می‌برد؛ اگر بیمار باشد، بهبود می‌یابد و اگر به حج نرفته باشد، به زیارت خانه‌ی خدا می‌رود.

حجامت

حجامت کردن در خواب، بر افراد صاحب اقتدار، مانند سلطان، حاکم، عالم، پزشک و... دلالت دارد؛ اگر کسی ببیند که فردی او را حجامت می‌کند، اگر پول دیگران نزد او باشد، حاکم به زور از او می‌گیرد؛ اگر بخواهد ازدواج کند، زن می‌گیرد. همچنین، دیدن فردی که حجامت می‌کند، به برطرف شدن غم و ناراحتی و بیماری دلالت دارد.

حجر الأسود

دیدن حجرالأسود (سنگ سیاه در دیوار کعبه) در خواب، بر رفتن به حج دلالت دارد.

حد (مجازات شرعی)

دیدن حدود شرعی در خواب، نشانه‌ی دینداری و پیروی از فرامین دینی می‌باشد.

حضرت محمدص

دیدن حضرت محمدص در خواب، نشانه مژده و عاقبت نیک برای بیننده خواب در دنیا و آخرت است.

حفظ کردن

حفظ کردن در خواب، دست یافتن به هدایت بعد از گمراهی و به رزق و روزی و شادمانی بعد از پریشانی و ناراحتی است.

حلقه

اگر کسی در خواب ببیند که به حلقه‌ای چنگ زده است، به دین اسلام می‌گراید. اگر کسی ببیند که حلقه‌ای را به در منزلش آویزان می‌کند، اهل خانه بدعت می‌آورند.

حلوا

دیدن حلوا در خواب، نشانه‌ی اخلاص و دینداری است. دیدن حلوا برای زندانی به نجات یافتن از زندان؛ برای بیمار به بهبودی؛ برای افراد مجرّد به ازدواج، تعبیر می‌شود. دیدن آن به علم، قرآن و روزی پاک و حلال نیز، دلالت د ارد.

حمال

اگر کسی در خواب ببیند که بار سنگینی را بر دوش حمل می‌کند، به مقدار سنگینی آن بار دچار ناراحتی و غم و اندوه می‌گردد.

حمام

ممکن است بر زن دلالت داشته باشد. اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بیننده‌ی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

حوّاء

دیدن حوّاء، مادر تمام انسان‌ها، در خواب، خیر و برکت و دستیابی به سود و منفعت است. ممکن است دیدن آدم و حوا در خواب، نقل مکان بیننده‌ی خواب از مکانی پاکیزه و شریف به مکانی نامناسب باشد یا دچار گناه گردد.

حوض

اگر کسی در خواب ببیند که از حوضی وضو می‌گیرد، به اذن خداوند از غم و اندوه نجات می‌یابد. اگر از آن حوض آب خورد، به او رزق و روزی بخشیده می‌شود.

حوقله (گفتن لا حول و لا قوه الا بالله)

گفتن لا حول و لا قوه الا بالله در خواب، نشانه خیر، گشایش، توکل بر خداوند و عاقبت به خیری است.