«چ»

چاپلوسی

چاپلوسی در خواب، بر اهانت کردن و ذلّت دلالت دارد.

چاقو

چاقو در خواب، بر خدمت رساندن به مردم و درگیر شدن با دیگران، برای سود رساندن به خویشان و دوستان دلالت دارد. تیزی چاقو، دلیل بر نفوذ سخن و اجرای فرمان‌های شخص. اگر کسی در خواب، چاقویی را در دست خود ببیند، پیروز خواهد شد و اگر کارش به دادگاه کشیده باشد، دلیل و مدرک او قبول خواهد شد؛ زیرا چاقو سلاحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت می‌کند. اگر کسی ببیند، در حالی که هیچ سلاحی ندارد، چاقویی به دست او دادند، خیر و رزق و روزی به او عطا می‌شود. اگر کسی ببیند که با چاقو، دستان خود را ‌بریده است، امری شگفت‌انگیز، خواهد دید.

چاقی

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده می‌گردد.

چاه

اگر کسی در خواب، چاه آبی را در خانه یا زمینش ببیند، بعد از تنگدستی و ناراحتی به راحتی و خوشی می‌‌رسد و از جایی، سود و منفعتی به او می‌رسد که خود انتظار آن را ندارد. هرکس چاه زمزم را در خواب ببیند و از آب آن بیاشامد، نیازهایش برآورده می‌شود.

چربی

دیدن هر نوع چربی و روغن در خواب(جز روغن زیتون)، بر غم و اندوه دلالت دارد. اگر در چربی یا روغن، بوی مشک یا هر بوی مطبوعی بیاید، به مدح نادرست از کسی تعبیر می‌شود.

چرت زدن

چرت زدن در خواب، بر آرامش، آسایش و ثروت بعد از فقر دلالت دارد.

چشم

دیدن هردو چشم در خواب، به دین و ایمان یا آنچه، شخص با آن حق رااز باطل تشخیص می‌دهد، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که چشمی اضافه دارد، به دین و ایمانش افزوده می‌گردد و اگر ببیند که چشمانش از آهن است، اسرارش برملا می‌شود و به غم و غصه‌ای بزرگ دچار می‌گردد. اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش بسیار تیز و نافذ گشته‌اند، نشانه‌ی این است که اعمال پنهانی او در امور دینی، بسیار بهتر از اعمالی است که آشکارا انجام می‌دهد و همچنین نشانه‌ی فراوانی درک و فهم اوست. اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش سفید شده است، به غمی بزرگ دچار می‌شود یا از کسی که بسیار دوستش دارد، جدا می‌شود. اگر کسی در خواب، چیزی قرمزرنگ در چشمانش ببیند، به حادثه‌ای دچار می‌شود که او را عصبانی می‌کند و باعث غم و غصه‌ی او می‌شود. چشم‌درد در خواب، بر کاهش یافتن رزق و روزی دلالت دارد؛ ممکن است بر بی‌مبالاتی در امور دینی تعبیر شود. اگر کسی در خواب بببیند که فقط یک چشم دارد، نیمی از مال یا دینش را از دست می‌دهد و به گناهی بزرگ دچار می‌شود. تاری چشم در خواب، نشانه چشم‌پوشی از محارم است؛ ممکن است که نشانه نقص و ناتمامی باشد. اگر کسی در خواب ببیند که پرده‌ای سفید جلو چشمانش را گرفته است، به غمی بزرگ دچار می‌شود. فرو بستن چشمان و پایین انداختن آن‌ها در خواب، نشانه محافظت از حدود الهی و اجرای فرمان‌های خداوند می‌باشد.

چشمه

دیدن چشمه در خواب، به خیر و نعمت و برکت تعبیر می‌شود.

چوپان

دیدن چوپان در خواب، به فردی مسؤول تعبیر می‌شود و بر موفقیت و توانایی در کنترل و انجام امور مردم با برابری و دادپروری دلالت دارد.

چهره

زیبایی چهره در خواب، بر احوال خوب صاحب خواب در دنیا دلالت دارد. اگر کسی ببیند که چهره‌اش سیاه شده است، در حالی که زنش حامله است، مژده‌ی تولد نوزادی دختر به او داده می‌شود. دیدن چهره سیاه، ممکن است به دروغ گفتن زیاد نیز، تعبیر شود. اگر کسی ببیند که گوشت چهره‌اش برداشته شده است، همواره چشمش به دست دیگران است و به این شیوه، زندگیش را به‌ پایان می‌برد. دیدن چهره به رنگ آبی بر جُرم و گناه و دیدن آن به رنگ زرد بر عشق یا بیماری دلالت دارد.