«ج»

جادو

جادو در خواب، بر فتنه و آشوب و خودپسندی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که جادو می‌کند، زن و مردی را به ناحق از هم جدا می‌کند.

جادوگر

دیدن جادوگر در خواب، بر مردی شیّاد، دروغگو، فریب کار و منکر دلالت دارد.

جارو

دیدن جارو در خواب، ممکن است بر رفع غم و غصه و پرداخت بدهی دلالت داشته باشد.

جذام

اگر کسی در خواب دید که بدنش دچار جذام یا لکه‌های سفید، برص، شده است، لباسی زیبا و بدون نقش به او داده می‌شود.

جرقه آتش

دیدن جرقه آتش یا اخگر، بر سخن زشت و ناروا دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که اخگرهایی از آسمان به سمت او می‌آیند، به عذابی دچار می‌شود و اگر ببیند که جرقه‌ای از آتش به میان قوم و طایفه‌اش افتاد، آنان دچار تفرقه و دشمنی می‌شوند.

جسم

تندرستی جسم و نیرومندی آن در خواب، به دین و ایمانی قوی برای شخص تعبیر می‌شود. اگر کسی چیزی زاید بر بدن خود ببیند و آن برایش ضرری نداشته باشد، بر نعمت‌هایی که به او داده شده است، افزوده می‌گردد. ضعف جسم بر ضعف دین و علم و نیز، بر تنگدستی دلالت دارد.

جغد

دیدن جغد در خواب، به ترس، امور باطل یا شخصی خائن دلالت دارد. در هر حال، هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد.

جلاد

دیدن جلاد در خواب، بر مردی بددهن و ناسزاگو دلالت دارد؛ ممکن است بر غم و غصه، بیماری یا انجام دادن گناهانی که بر آن‌ها مجازات و حد شرعی لازم است [مانند زنا، دزدی و شرابخواری]، دلالت داشته باشد.

جمعه

اگر کسی در خواب ببیند که روز جمعه است، خداوند اوضاع پراکنده‌ی او را سروسامان می‌دهد و او را از ناراحتی به خوشی، می‌رساند و به برکت الهی دست می‌یابد. نماز جمعه در خواب بر خوشی، شادی، جشن و دور هم جمع شدن دوستان و خویشان و رفع نیاز، دلالت دارد.

جن

دیدن جن در خواب، بر فردی شیّاد و فریب کار در امور دینی دلالت دارد.

جنازه

اگر کسی در خواب ببیند که بر بالای جنازه‌ای نماز می‌خواند، به خاطر خداوند با قومی پیوند برادری می‌بندد. اگر کسی ببیند که عده‌ای او را بر دوش خود بلند کرده‌اند، به مقام بلندی دست می‌یابد و مردم را زیر سلطه‌ی خود می‌برد. اگر کسی ببیند که مرده است و دیگران بر جنازه‌ی او گریه می‌کنند، عاقبت به خیر خواهد شد «ان‌شاءالله» و اگر مردم نه تنها بر وی نمی‌گریستند بلکه او را ذمّ می‌کردند، عاقبت به خیر نخواهد شد. اگر کسی دید که می‌خواهند جنازه‌ای را بلند کنند، با کسی وداع می‌کنند که به سفر می‌رود.

جنگ

دیدن جنگ در خواب، بر گران شدن کالاها دلالت دارد. جنگ بین اهالی یک شهر با یکدیگر، به بالا رفتن قیمت‌ها؛ جنگ اهالی با صاحبان سلطه و فرمانروایان، به پایین آمدن قیمت‌ها تعبیر می‌شود. دیدن جنگ در بین فرمانروایان، بر فتنه و مصیبت و اغتشاش دلالت دارد.

جوان

دیدن افراد جوان در خواب، بر جنب‌وجوش و قدرت دلالت دارد.

جوراب

جوراب در خواب، به خدمتکار و زن تعبیر می‌شود.

جوی آب

جوی آب بر راه، بر به دست آوردن رزق و روزی دلالت دارد و ممکن است به آبیاری نیز، تعبیر شود.

جهاد

اگر کسی در خواب ببیند که به جهاد در راه خدا می‌رود، به مقام بلندی در قیامت دست می‌یابد و گفته شده است که هرکس در خواب به جهاد در راه خدا برود، کوشش او برای فرزندانش خواهد بود و اگر کسی ببیند که در راه خدا کشته شده است، شادمانی، زندگی سعادتمند و روزی نیکو به او بخشیده خواهد شد.