«ث»

ثروت

ثروت و مکنت در خواب، بر زن بیننده‌ی خواب یا اعمال نیکش دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که ثروتمند شده است، به مقدار اندک، قناعت می‌کند، زیرا ثروتمندی در اصل آن است که انسان به مقدار اندک قانع باشد.