«ت»

تاج

دیدن تاج در خواب، به قرآن، علم و ملک دلالت دارد. اگر زنی در خواب ببیند که تاجی بر سر دارد، شوهر می‌کند و اگر حامله باشد، پسری به دنیا می‌آورد.

تاریکی

تاریکی در خواب، نشانه گمراهی، و بدبختی است.

تازیانه

افتادن تازیانه‌ای از آسمان بر زمین، به گرفتار عذاب و انتقام شدن تعبیر می‌شود.

تب

تب در خواب، بر پرداخت بدهی دلالت دارد. از آن‌جا که تب، گناهان آدم را می‌زداید، ممکن است بر عمل نمودن به عهد و پیمان نیز، دلالت داشته باشد.

تبسّم

تبسّم در خواب، به شادی و خوشی و نیز، به پیروی از سنت پیامبرص دلالت دارد؛ زیرا پیامبرص هنگام شادی، تبسّم بر لبانشان پدیدار بود.

تجّار

دیدن تجّار و بازرگانان در خواب، بر برنده شدن، سود و منفعت، مقام و سفر کردن دلالت دارد و نیز، ممکن است به پشت گوش انداختن فرایضی، مانند نماز جمعه، روزه، حج و جهاد دلالت داشته باشد.

تخت

تخت، بر زن و همسر دلالت دارد و اگر دختری آن را در خواب ببیند، شوهر می‌کند.

تخته

دیدن تخته در خواب، به سخن‌چینی و نفاق دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که تخته‌ای را آتش می‌زند، سعی می‌کند توسط فردی دیگر خود را نزد حاکم برساند و ممکن است تخته در خواب، به بداخلاقی و رذیلت دلالت داشته باشد.

تخته‌فروش

تخته‌فروش در خواب، به رئیس منافقان و تخته به منافق تعبیر می‌شود.

تخم پرنده

دیدن تخم‌مرغ یا تخم هر پرنده‌ای، بر زن دلالت دارد. هرکس در خواب تخم‌مرغ آب‌پز در دست داشته باشد، عمل مشکلی را که انجام دادنش، امکان‌پذیر نباشد، به راحتی انجام می‌دهد.

ترازو

دیدن ترازو در خواب، به ایمان، دادپروری، برابری و مساوات تعبیر می‌شود.

ترانه

ترانه در خواب، به سخنان بیهوده و مصیبت تعبیر می‌شود.

ترحّم

اگر کسی در خواب ببیند که مستمندی را مورد ترحّم قرار می‌دهد، خداوند به او رحم می‌کند و اگر ببیند که خودش مورد ترحّم دیگران قرار گرفته است، دلیل بر نیکوکاری اوست.

ترس

ترس در خواب، بر حفاظت از خود یا بر شرّ و بدی دلالت دارد و ممکن است به توبه کردن نیز، تعبیر شود.

تشت

دیدن تشت در خواب، به زن یا خدمتکار تعبیر می‌شود.

تشنگی

تشنگی در خواب، ممکن است بر فقر یا کسادی بازار یا دلتنگی و احساس غربت دلالت داشته باشد.

تشهّد (گفتن شهادتین)

اگر کسی در خواب دید که شهادتین را بر زبان جاری می‌کند، خداوند درهای رحمتش را به روی او می‌گشاید و نیازهایش برطرف می‌شود.

تف کردن

اگر کسی در خواب ببیند که تف می‌کند، سخن زشت خواهد گفت. اگر در تف، خون یا خلط سینه باشد، درباره امری سخن می‌گوید که برای او حلال نیست.

تکبّر

اگر کسی در خواب دید که به خاطر نعمت‌هایی که خداوند در این دنیا به او بخشیده است، خود را از دیگران برتر می‌داند و تکبر می‌ورزد، اجلش نزدیک شده است و ممکن است، بر ظلم و ستم و تجاوز از حدود الهی و سرانجام بد نیز، دلالت داشته باشد.

تکبیر

تکبیر گفتن در خواب، به خیر، جشن، شادی و خوشحالی تعبیر می‌شود و بر انجام اعمال نیک و پیروز شدن بر دشمنان دلالت دارد.

تلف کردن

اگر کسی در خواب دید که چیز خوبی را تلف می‌کند و به هدر می‌دهد، نعمتی را که در اختیار دارد از دست می‌دهد.

تندرستی

تندرستی در خواب، ممکن است نشانه نعمت و خوشی یا اخلاص در دینداری باشد. تندرستی برای بیمار، به شفا یافتن از بیماری تعبیر می‌شود.

توبه کردن

توبه کردن در خواب، بر نجات یافتن، پیروز شدن و محبت الهی دلالت دارد.

توپ

دیدن توپ در خواب، نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عده‌ای آن را از خود دور می‌کنند و عده‌ای دیگر به دنبال آن هستند و نیز، ممکن است بر سفر کردن یا منتقل شدن به مکانی دیگر دلالت داشته باشد.

توت

خوردن توت در خواب، بر دستیابی به مقام و شخصیتی بزرگ و سودمند دلالت دارد.

توجّه و التفات

اگر کسی در خواب دید که هنگام نماز به امر دیگری التفات نموده است، بر توجه به زینت دنیا و هوی وهوس و بی‌اعتنایی به آخرت دلالت دارد و ممکن است به دزدی نیز، دلالت داشته باشد.

توشه

اگر مسافری در خواب ببیند که توشه‌ای همراه دارد، به تقوای او تعبیر می‌شود.

توکّل

توکّل و تکیه بر خداوند در خواب، بر رسیدن به اهداف و آرزوها و تمام شدن دوران محنت و ناخوشی دلالت دارد.

تهدید

اگر کسی در خواب ببیند که او را می‌ترسانند و به شکنجه و عذاب تهدیدش می‌کنند تا تسلیم خواسته‌ی آنان شود، بر دشمن خود، پیروز می‌شود و تسلیم او نمی‌گردد.

تهلیل (گفتن لا اله الا الله)

تهلیل در خواب، نشانه‌ی هدایت و بشارت است و برای کسی که دچار مصیبت شده است، نشانه‌ی اجر و پاداش است و برای بیمار، بر بهبودی و شادی دلالت دارد.

تیغ

دیدن تیغ در خواب، بر خشم و کینه و عداوت دلالت دارد.

تیمّم

تیمّم کردن در خواب، بر سفر کردن دلالت دارد یا هشداری است براینکه، به مرضی دچار می‌شود که باعث تیمم شخص می‌گردد.